MAIA TEXTY

NABUKADNESARŮV PROROCKÝ SEN – bude další světová říše (NWO)?

Král Nabukadnesar II. usedl na trůn v roce 605 př.n.l. jako poslední významný král Babylónských dějin. Během 40 let svého vládnutí proměnil město Babylon v jedno z nejskvostnějších sídel, jež přitahovalo zraky příchozích již z dálky. Za jeho vlády byl postaven i jeden ze sedmi divů světa – visuté zahrady Semiramidiny. 

Byl to propracovaný systém teras kolem babylonského královského paláce, které nechal zbudovat pro svou milovanou manželku. Krása tamnějších zahrad byla vyhlášená.

Za jeho vlády žilo v Babylonu asi 250 tisíc obyvatel

a tímto počtem to bylo největší město tehdejšího světa.

Nabukadnesar pozvedl novobabylónskou říši do nebývalého rozkvětu.

Také podnikal četné vojenské výpravy a dobyl území Judeje.

Na svém královském dvoře měl i judského zajatce Daniela a jeho společníky, 

kteří byli vychováni v kaldejském učení a moudrosti 

a kteří díky své věrnosti Bohu vynikali v poznání a vědění nad všemi ostatními.

A zde se na chvilku zastavme, protože jedna událost u dvora objasní, 

jak moc hluboká byla moudrost a spojení s Bohem u Daniela a jeho společníků.

Král Nabukadnesar přikázal, aby o tyto zajatce bylo velmi dobře postaráno,

aby dostali hojnost i v jídle a pití.

Avšak, jak je psáno, Daniel se rozhodl, 

že se „neposkvrní pokrmy a vínem z královského stolu“.

Žádal vrchního dvořana, aby on a jeho společníci nemuseli tyto věci jíst, 

ten mu ale i přes náklonost odpověděl: 

„Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst a pít.

Když uvidí, že vypadáte hůře než vaši vrstevníci, připraví mne o hlavu!“

Daniel požádal komorníka, jenž jim byl přiřazen vrchním dvořanem, 

aby to s nimi na deset dní zkusil a nosil jim k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 

Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, 

kteří jedli z královské tabule. 

A tak jim komorník odnášel jejich vybrané pokrmy 

a nosil jim dál jen zeleninu a vodu.

A tito mládenci byli obdarováni Bohem znalostí a pochopením veškerého písemnictví 

a moudrosti. 

Pak byli přivedeni před krále Nabukadnesara a když s nimi král hovořil, zjistil, 

že se nikdo nevyrovná Danielovi a jeho třem společníkům. 

Král zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království, 

a tak byli přijati do jeho služeb.

Jinými slovy, Zdrojová energie Boha, protékající skrze každého z nás, 

je nejlépe přijata, pokud funguje perfektně fyzické tělo.

Daniel a jeho společníci to dobře věděli a „neposkvrněním se“ měli na mysli, 

že si nenacpou břicha běžným jídlem, aby ucpali proud Boží Inteligence. 

Věděli, že tělo nejlépe prospívá na syrové zelenině (je možné, že to mohlo znamenat i „zelené“)

a čisté vodě. 

Proto tak svou moudrostí vyčnívali nad všemi ostatními, 

a ještě u toho vypadali velmi dobře, když vitalitou, zdravím a vizáží 

vyčnívali nad všemi mladíky stolujícími o královského stolu.

Zajímavé je i to, že v té době si král Nabukadnesar ke dvoru vybíral dobře vypadající lidi, 

a tak si lze představit, že moudrost a inteligence Daniela a jeho společníků 

byla spojená s velkou vitalitou, zdravím a krásou.

Jedné noci měl král sen, jenž ho rozrušil a abych legendu zkrátila, 

Daniel byl jediný, který mu byl schopen poskytnout výklad tohoto snu,

skrze svůj čistý soulad s Bohem = Zdrojem. 

A tento výklad je velmi přesný a novodobé dějiny to jen potvrzují.

Král viděl ve snu obrovskou sochu složenou z hlavy ze zlata, hruď a paže ze stříbra, 

břicho a boky z mědi, stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny 

a nakonec kámen, který zničil celou sochu a stal se tvrdou skálou.

Výklad snu: 

„Ty, králi, jsi král králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. 

Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou…. „

Hlava ze zlata je království a sláva Babylonu, jenž bylo světovou velmocí v letech 606 – 539 př.n.l. Zlato bylo v té době nejoblíbenějším kovem a budovaly se z něj paláce chrámy, sochy apod. Ukazuje na bohatství a velkolepost tohoto království.

Daniel dál vyložil, že po něm povstanou další 4 království, nižší, než je to jeho.

Historie nám říká, že po babylónské říši bylo Médo- Perské království a zajímavá souvislost je se stříbrem, jenž bylo měnovou jednotkou v tomto království a vojáci si stříbrem zdobili svou zbroj.

Poté byl poslední perský král poražen mladičkým Alexandrem Velikým. Řecké království trvalo 163 let a řečtí vojáci byli vyhlášeni tím, že celá jejich zbroj byla z mědi.

Čtvrté království byla Římská říše, výzbroj vojáků byla železná jako jejich disciplína a toto království vše drtilo jako železo.

Pátá část sochy…nohy ze železa a hlíny, dle Daniela znamená,

že království bude rozdělené. 

Bude v něm něco z pevnosti železa a vlastnost jílovité hlíny. 

Daniel ve výkladu nepředpokládá, že přijde království páté. 

Proroctví ukazuje rozpad říše na menší území, 

které již nebudou spojeny do světové velmoci.

A jak z dějin víme, diplomacií ani vojenskou silou 

se nenaplnil ani sen o spojení Evropy pod autoritou jediného vládce, 

ani celého světa.

A kámen, jenž rozdrtí celou sochu?

Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý.“ 

(Dan 2, 45-46).

Jinými slovy, jsme právě v poslední části proroctví,

které přesně předpovědělo dějiny lidstva na zhruba 2500 let dopředu. 

Z dnešního pohledu nedojde k žádné další celosvětové jedné vládě v podobě NWO.

Kristovská Energie vše rozdrtí silou utrženého kamene ze skály 

a upevní se zde na Zemi velmi věčně. 

V tomto bodě se schází mnohá další proroctví, 

jež nám napříč věků poskytovali Mistři. 

Lidstvo se skutečně probudí, a my právě vidíme, jak rychle to postupuje.

Informace se šíří speciálním internetem skrze naší DNA.

Římská říše nebude vzkříšena, i když se o to někteří snaží.

Návrat Krista se uskuteční skrze naše srdce 

a nastolí Věčné Království Boží.

Text + fotografie: Maia

Zdroj pro výklad proroctví, kde najdete o snu více podrobností: https://neuveritelnaodhaleni.cz/clanky/sen-babylonskeho-krale-daniel-2.html

————————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Tento prorocký sen měl na počátku své vlády.
  Pak měl další prorocký sen o tom,
  jak jako strom byl poražen, jen kořeny zůstaly,
  a on jedl „trávu“ jako pasoucí se zvěř
  a poté strom opět vyrost do své velikosti. 🌳

  Jinými slovy,
  král prošel obnovu svého těla a mysli
  pomocí jezení JEN zelené obilné trávy – pšenice,
  a obnovil nejenom tělo,
  kdy je psáno, že mu narostly vlasy jako orlí peří,
  jeho tělo se pokrylo rosou,
  jinými slovy se mu zvlhčila a omladila kůže,
  ale nastalo u něj čisté spojení s Bohem
  a objevil jasně své JÁ JSEM. 🌹

  Také se v různých zdrojích zmiňují o tom tak,
  že přijal Danielova Boha.
  Jinými slovy, byl si vědom svého Boha uvnitř,
  tak jak si toho byl vědom Daniel.
  Oba byli ve velikém souladu se Zdrojem.
  Proto král Nabukadnesar vybudoval velkolepost Babylonu,
  než ho po něm zničil další panovník,
  který již v takovém souladu se Zdrojem nebyl. 🥰