Já Jsem

NESTAREJTE SE O JEDINCE, VSTUPTE DO TICHA A NECHTE SI PŘINÉST ŘEŠENÍ

Příliš dlouho si lidstvo uzurpovalo a zneužívalo Energii dobra, 

kterou je Bůh. 

Vnitřní oživení kosmickým zářením 

skrze Mocné Vzkříšené Posly Boží 

do srdce každého jednotlivce, 

rychle vtahuje lidskou touhu po Božství. 

Jak je tomu ve všech zdánlivých bojích mezi dvěma silami, 

tak i v dnešních podmínkách jsou to jen opakující se staré poměry. 

A z toho všeho vzejde, 

poprvé na Zemi, 

trvale ustálený stav 

a správný postoj mysli ve vnější činnosti lidstva.

Tolik bych si přál, 

aby každý ze studentů před sebou měl skutečnost, 

že oni sami jsou vládci svého života a jeho činnosti 

a je jim přikázáno, 

aby si vybrali, 

co si přejí ve svém životě projevit 

– a vždy si pamatovali, 

že nemají zastavovat a starat se o toho či onoho jedince.

Mají upřít svou vizi, kterou je Boží Vnitřní aktivita, na Cíl 

a držet ji tam s pevným, 

radostným odhodláním jej dosáhnout.

Žádné rady ostatním. 

S vědomím toho není nikdo, 

kdo by se měl pokoušet radit druhému. 

Bůh v každém je Jediný, kdo ví, 

co je pro každého jednotlivce nejlepší. 

Ti, kteří zažívají nesouladnou činnost, 

by měli jít tam, 

kde mohou být absolutně tiší a nepřerušovaní; 

pak podle svých nejlepších schopností vstoupí do Velkého Ticha

a když ztichnou, řeknou: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! 

Požaduji znát správný postoj a aktivitu, 

kterou bych měl zaujmout 

při úpravě 

a řešení tohoto problému! “ 

Pokud odpověď nepřijde okamžitě, 

vstupte každý den znovu do Ticha 

a nadále požadujte, aby přišla Božská odpověď! 

Požadujte také, 

aby byl prostřednictvím Vnější Vize ukázán každý detail, 

který by měl být proveden. 

Pak zničehonic, možná i když nejneočekávanější, 

vystoupí do vnějšího vědomí 

úplné nezpochybnitelné řešení problému nebo situace. 

Protože člověk nemůže nikdy před ničím utéct, 

objasní mu to úplnou situaci a odhalí, 

zda je držen hypnotickým vlivem, 

nebo zda naplňuje spravedlivou povinnost. 

Kdybych uvolnil svou lásku ke svým studentům 

a pokusil se jim poradit, 

mohl bych zasahovat do příležitosti, 

která má pro ně nesmírnou hodnotu. 

I kdybych mohl něco vědět, 

nedovoluje mi to vzít Studentovi cennou příležitost. 

Nikdo by se neměl cítit zarmoucený nebo ztrácet naději 

kvůli vnějším podmínkám, 

kdy pár okamžiků kontemplace může odhalit skutečnost, 

že existuje pouze Jedna Síla, Energie nebo Aktivita, 

kterou lze použít 

nebo která se používá 

– což je Bůh! 

Když člověk závisí 

a vyžaduje od této Nejvyšší „Přítomnosti“ správné řešení 

jakéhokoli problému nebo situace, 

bude to vyřešeno nebo upraveno 

tou nejúžasnější Božskou Aktivitou. 

Božské řešení daleko přesahuje vše, 

co si vnější mysl dokáže představit, 

i kdyby v sobě měla sílu toho dosáhnout. 

Když víme, 

že vnější mysl nebo vědomí je mocný prostředek, 

skrze který může být vědomě řízena Ohromná Energie Boha, 

pak víme, 

že máme každý okamžik, 

všude kolem nás, 

Nejmocnější Přítomnost 

pro ochranu a řešení všech podmínek,

které nám příležitost přináší. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková