Transformace

FYZICKÁ NESMRTELNOST: REGENERACE BUNĚK A ILUZE SMRTI

Zničme vaši smrtonosnou iluzi pomocí osvícení o fyzické nesmrtelnosti a regeneraci buněk. 

Co to přesně je regenerace buněk? 

Právě to, a nic jiného. 

Regenerace buněk je znovu nabitím baterie vašeho fyzického těla, jemuž se také říká „chrám duše“, avšak které je zároveň materiálním chrámem z masa a kostí pro rovnocenné, neviditelné a životně důležité součásti vašeho vlastního Já. 

Bude pro vás jednodušší všechno si představit, když si uvědomíte, že proces se váže k záhadám spirály. 
Spirála je základním principem zákonů přírody, a vidíme ji všu­de, kam se podíváme.

 Spirála lastury. 

Spirála úponků břečťanu a jiných rostlin, které se vinou kolem verandy a plotů. 

Květy se for­mují ve spirále, listy jsou stočeny do spirály, než se zázračně rozvinou. 

Rostliny, tráva a květiny klíčí spirálovitým pohybem, aby si doslova vyvrtaly cestu tvrdým povrchem hlíny, když je zavolá jaro. 

Spirálovitý pohyb najdeme také u sil Jin a Jang z hexa­gramů I-Ching. 

Linus Pauling, laureát Nobelovy ceny za objev zázraků vita­mínu C, také odhalil to, čemu vědci říkají polarizované molekuly

Pauling pozoroval, že vlákna, formující strukturu molekuly, se stá­čejí do spirály se spojovacími jednotkami, připevněnými tak, aby tvořily závit ve tvaru volně kroužené pružiny – velmi podobně ja­ko u spirálovitého schodiště, jehož každý schod je vyroben z jiného druhu dřeva. Tyto molekulární jednotky hmoty jsou asymetrické jako pár rukavic nebo sandálů, které mají dvojí formu, jež je zrcad­lovým odrazem jedna druhé. Všechny spirály živoucí hmoty se stáčejí stejným směrem, ačkoliv všechno by fungovalo stejně dobře i směrem opačným. Toto zjištění je důležité pro regeneraci buněk, jak brzy uvidíme. 

„Všichni jsme postaveni z pravotočivých vývrtek,“ prohlásil ji­ný držitel Nobelovy ceny, Sir Laurence Bragg. Zdá se, že spirála má jakousi mysteriózně subtilní vlastnost, typickou jenom pro ni. Stočte kousek měděného drátu do spirály a jako kouzlem nabude schopnosti, které předtím neměl. Mecha­nické použití spirály umožní proniknout dřevem a ocelí. John Nelson z laboratoří RCA mi v době, kdy jsem pracovala pro ABC, řekl, že v elektronice se spirála používá ke změně rádiových vln v elektrické impulsy. Doktor vám může potvrdit, že spirálu lze rozeznat v mnoha or­gánech lidského těla a že mnoho tělesných funkcí operuje na základě spirálovitého pohybu

Je více než zajímavé, že všechna po­zemská „stvoření“, miniaturní amébou počínaje a mužem a ženou konče, začnou-li se pohybovat bez jakékoliv stimulace, budou mít viditelné nutkání opisovat spirálu. Rohy berana, vlastně všechny rohy, jsou spirála. Pupeční šňůra je spirála. Otisky prstů jsou spirá­lovité. Zrovna tak vaše kost pažní, pánev a také vaše potící žlázy. Spirála se objevuje při dělení buněk, a dokonce i v astrologické ma­tematice se pracuje s logaritmickou spirálou. Samozřejmě že astronomové a matematici také používají logaritmy. Avšak ti ne­musí být tak citliví k jejich významu jako esoteričtí astrologové se sklonem k mysticismu a s respektem pro osvícené intuice. 

Lachovský ve své knize Tajemství života nastínil analogii mezi spirálovitou formací v živých buňkách a vinutím elektrického proudu. 

Nikola Tesla, objevitel střídavého elektrického proudu, to­hle samozřejmě věděl dokonce už jako dítě. 

Lachovský dále uvedl, že stejně jako kmitavý elektrický obvod vyzařuje pomocí funkce drátěné spirály, jež zvyšuje jeho kapacitu, „živé buňky vyzařují stejným způsobem“. 

Teď se však spirálovitě vraťme k důležitému výroku před pár odstavci. Všechny spirály živé hmoty se vinou stejným směrem ­ačkoliv všechno by fungovalo stejně dobře i směrem opačným. Jasně si pamatuji Johna Nelsona, který mi v kantýně NBC říkal. „Protože spirála se používá k přeměně rádiových vln v elektrické impulsy, je evidentní, že existuje možnost pohybu z jedné úrovně na druhou – nebo z jedné vibrace do druhé.“ Tato poněkud neohrabaná kresbička vám pomůže plně pochopit záhadnost spirály a také to, jakým způsobem se váže k regeneraci buněk. Malou hvězdičku dejte na začátek spirály. Ta označuje začátek vašeho života v těle z masa a kostí, a tudíž i začátek života každé buňky vašeho těla, která se spirálovitě stáčí směrem doprava k naprogramovanému, mozkem očekávanému stárnutí a smrti, v materiálním smyslu zapříčiněné fyzickou gravitací a podpořené Gravitací Mentální. 
Černou tečku dejte na konec – střed spirály. Ta reprezentuje momentální pozici vašich buněk na spirálovité dráze, zatímco čtete tyto řádky. Nevadí, zda je vám devatenáct nebo devadesát i víc. (Čím vyšší je vaše ilu­zorní chronologické číslo, tím víc je samozřejmě spirál.) Podívejte se na černou tečku. Představte si, že se díváte na černou tečku každé buňky ve svém těle. Pak intenzívně a s jasnou hlavou použijte svou Mentální Gravitaci a představujte si, že se spirála otáčí opačným směrem. Přetočte ji úplně zpátky, ne však až k počáteční malé hvězdičce (přece se nechcete vrátit až do své kolébky nebo na porodní sál), ale ke kterémukoliv bodu na cestě, který bude reprezentovat vaši představu o libovolném iluzorním chronologickém věku, a ona se přesně tam zastaví, dokud nedáte buňkám nový příkaz. 

Nepřemýšlejte o tom, Udělejte to. 

Právě jste započali proces buněčné regenerace. Opakujte tato tři prohlášení nahlas, dokud si je nezapamatujete. 
1. „Všechny spirály živé hmoty se stáčejí stejným směrem, ačkoli všechno by fungovalo stejně dobře i směrem opačným.“ LINUS PAULING 
2. „Všichni jsme postaveni z pravotočivých vývrtek.“ SIR LAURENCE BRAGG 
3. „Protože spirála se používá k přeměně rádiových vln v elektric­ké impulsy, je evidentní, že existuje možnost pohybu z jedné úrovně na druhou nebo z jedné vibrace do druhé.“ JOHN NELSON 

Představujte si a hlasitě opakujte tyto věty tak dlouho, až je nako­nec váš ospalý, zdrogovaný, špatně naprogramovaný mozek zaregistruje a sám sebe přeprogramuje. Opravdu to udělá. Bez ohledu na ona slepá místa, o kterých jsme v této kapitole už mluvili, lékařská věda ještě čas od času objeví něco úžasného. 

Jed­ním z objevů je, že každá buňka v lidském těle sama sebe každých sedm let nahradí. Kromě mozkových buněk, což je nejdůležitější výjimka k zapamatování. (Alkohol spaluje mozkové buňky, a ač­koliv jich máte přes 42 biliónů, dosažení zázraku vyžaduje, abyste jich měli co nejvíc zdravých.) Mezitím přemýšlejte o sedmiletém cyklu. Ve vašem těle neexis­tuje jediná buňka (jinde než v mozku), jediný vlas na vaší hlavě nebo na vašem těle, jediný nehet, který byste měli před sedmi ro­ky. Tím pádem jste v buněčném smyslu každých sedm let úplně nová osoba, počítáno od vašeho narození. Jestliže má některý z or­gánů poruchu, ta přetrvá (pokud ji sami nevyléčíte), ale buňky, tvořící orgán, budou nové. 

Navíc bylo v Rusku a jinde nalezeno mnoho lidí, kteří mají ko­řeny pro třetí a dokonce i čtvrtou sadu zubů. (Vy sami jste už prošli dvěma – mléčnými a „druhými“ zuby.) Naneštěstí tyto kořeny ne­mají příležitost vyrůst do úplných zubů, protože potřeba smrti udusí tělesnou baterii a zabije je, ještě než mají šanci se objevit. Taková škoda.

Samozřejmě že vaše tělo může opakovaně vyprodu­kovat tolik kořenů, kolik jen potřebujete, což vám jistě ušetří mnoho peněz za zubaře, až se stanete nesmrtelnými. Proč to všechno vaše tělo dělá? Z touhy po životě. Zoufale se vás snaží při něm udržet. Proto vám každých sedm let dává novou příležitost začít s nesmrtelností.

Touha po životě je tak silná, tak vytrvalá v každém muži či ženě, až byste si mohli myslet, že vítězství je snadné. Mohlo by být, nebýt neustále se zvyšující fyzické a mentální gravitace, které se společně snaží porazit opakované po­kusy učinit vás nesmrtelnými. 

Jaký je rozdíl mezi starými buňkami, které došly až na konec své pravotočivé vývrtky, a novými buňkami ve vztahu k procesu zpětného otáčení? Nepříliš velký. Postupně vrátíte spirálu každé buňky vašeho těla, která se zastaví na libovolném místě (chronolo­gická představa „věku“) a kterou jste si zvolili mezi černou tečkou a hvězdičkou na předešlém obrázku. Žádná nová buňka nebude muset nahradit buňku takto čerstvě zregenerovanou. Jedinou příči­nou pro jejich náhradu se může stát zatíženost zdvojené gravitace, jež buňky opotřebovává. S největší pravděpodobností jich však ne­budete víc potřebovat, protože ty, co máte, si začnete udržovat v dokonalé kondici. Stanuli jste v úžasu před tímto odhalením? 

Předpokládám, že ano. 

Žasněte co nejdéle, i to je jeden ze způsobů prodloužení života. 

Zna­mená to tedy, že buňky se spirálovitě otáčejí pod vlivem časové iluze. V době, kdy vaše tělo bylo se dvěma Slunci na Zemi, která se neotáčela (žádná gravitace), se buňky takto nechovaly. Ani veškeré rostlinstvo nebylo zatíženo procesem růstu – prostě bylo. Nyní se rostliny provrtávají hlínou spirálovitým pohybem, což je projev je­jich vlastní touhy po životě. Napodobují tak vlastně touhu našeho těla. Jestliže se nám podařilo odhalit čas jako podvodníka, budou to právě naše tělesné buňky, které už nikdy více neopíší spirálu vrace­jícím se opačným směrem – ačkoliv jejich základní uspořádání bude stále tvořit symbolický „spirálovitý kruh věčnosti“. 

Při koncentraci na novou buňku si představte, že se zastavila ve svém pravotočivém spirálovitém pohybu. V témže bodě na obráz­ku se pokuste ve vašich představách zastavit i buňky staré, otáčející se opačným směrem. Abyste to mohli udělat, dejte dvojí příkaz oběma druhům buněk a vaše tělo se již postará o dokončení práce. Domluvte si s všemocnou myslí, aby naprogramovala komputer va­šeho mozku tímto příkazem. Neohroženě důvěřujte moudrostí svého těla, které se vzápětí přizpůsobí. 
Není to úžasné, že mozkové buňky neumírají (pokud je sami ne­zabijeme) a nemusí být měněny každých sedm let? Nyní chápete, proč je vlastníte v takovém množství, a přitom jich téměř celých devadesát procent zůstává nevyužito. Bude jich zapotřebí, až se buněč­ná regenerace stane samozřejmostí, až bude dosažena nesmrtelnost. Tyto zvláštní „čipy“ mozkového komputeru čekají na aktivaci, aby mohly splnit svůj velký úkol – dosažení nesmrtelnosti. 


Zde vám předkládám jedenáct stupňů, nezbytných k dosažení fyzické nesmrtelnosti

Zvládnete-li je, započne tím buněčná regene­race a zbývající úsek cesty už budete schopni dojít sami, pod dohledem vašeho Vyššího Já. 

1. Nedoufejte, že je to pravda. Nežijte v naději, že je to pravda. Ne­věřte, že je to pravda. Vy totiž musíte VĚDĚT, že je to pravda! Schopnost dosažení fyzické nesmrtelnosti je reálná a vlastníme ji všichni. Jedná se o stupeň ze všech nejtěžší, avšak jeho osvo­jení je nanejvýš žádoucí. Bez něj je dosažení ostatních stupňů bezpředmětné. Musíte to VĚDĚT PRÁVĚ TEĎ. Potom jste VYHRÁLI. 

2. Představte si spirálovitý pohyb vašich buněk opačným směrem a opakujte nahlas: jsem nesmrtelný(á) a poroučím v této chvíli svému tělu, aby to vzalo na vědomí. Čiňte tak každé ráno a každý večer po celý svůj věčný život. Urychlete a pomozte své buněčné regeneraci konzumováním 1000 miligramů PABA (para-amino-benzoidová kyselina), 5000 miligramů vitaminu C a 2000 miligramů vitamínu E d’alpha tocopheral každý den. Pleťové mléko vtírejte do kůže celého tě­la, neomezujte se pouze na péči o obličej. Dopřejte si vydatný přísun čerstvého vzduchu, zejména v době spánku. Před jízdou autem a různými dopravními prostředky dávejte přednost pěší chůzi. Každý den vypijte půl litru čerstvě vymačkané neslazené hroznové Šťávy. (Šťáva z červených hroznů chutná lépe, šťáva z modrých hroznů je rovnocenný stimulátor buněk.) Hrozny mů­žete jíst samozřejmě také, ale kromě toho je důležitý přísun ještě samotné hroznové tekutiny. Během jednoho týdne, možná i dří­ve, se znatelně zlepší plet a pokožka vůbec. To je veškerá kosmetika, kterou potřebujete. Vitamíny B-12 a B-komplex ne­jsou bezpodmínečně nutné, ale organismu prospějí. 

3. Nestyďte se za svůj nový přístup k životu, za své osvícení. Mluv­te o něm s každým člověkem, kterého potkáte. S příbuznými, přáteli i lidmi z vašeho pracovního prostředí. Nevšímejte si a naprosto přehlížejte jejich případné zesměšňování. Vždycky se mezi nimi najde pár takových, kteří uvěří. Až se ocitnete v rozpuku života na prahu páté či šesté stovky vašeho věku, bude to právě těchto pár jedinců, se kterými si zavzpomínáte nad sklenkou lahodné ovocné šťávy. 

4. Jste-li žena v očekávání nebo na miminko s výhledem do bu­doucna pomýšlíte, pokuste se přivést svoje děťátko na svět pod vodou. Tak odstraníte porodní trauma, jehož důsledkem je pře­trvávající nedokonalé dýchání. Jistě se vám podaří vyhledat někoho, kdo s tímto doposud netradičním způsobem porodu již nějaké zkušenosti má. Jste-li muž, svoji ženu v této mateřské moudrostí podporujte. 

5. Přestaňte pít alkohol. Dopřejte si – jenom někdy – trochu kvalitního vína, nic víc. Přirozeně žádné drogy a s kouřením pře­staňte zcela nekompromisně ve chvíli, kdy pocítíte, že jste k takovému kroku dospěli bez urputného vnitřního boje. Kouře­ní lze nahradit například milostnými kratochvílemi (žádná nevěra!), četbou dobrodružné literatury, jízdou na toboganu, péčí o opuštěná zvířátka, zpíváním, plaváním, běháním, voněním ke květinám, posloucháním symfonii, a hlavně: nešetře­te dobrými skutky pro druhé. 

6. Nepřipusťte žádnou sexuální promiskuitu. Aniž si to uvědomu­jete, způsobuje ve vaší duši zkrat. Neoddávejte se žádným nepřirozeným sexuálním stykům a nepředstírejte, že nevíte proč. Každé chování proti zákonům přírody je nepřítelem přirozeného procesu fyzické nesmrtelnosti. Straňte se pornografie, neboť v mysli vyvolává představy, jež blokují objevení dvojčete vašeho vlastního Já, které se udá působením magnetické přitažlivosti. Dokud nedosáhnete spo­jení s chybějící polovinou vašeho ducha, nemůžete se stát plně osvícenými. Již pouhé rozhodnutí stát se nesmrtelným však samo o sobě zaručuje, že v určitém bodě své cesty jeden druhého najdete. Jestliže jste se v sexuální oblasti chovali v minulosti ne­správným způsobem, plně sami sobě odpusťte. A zapomeňte. Očistná zpověď se odehrává pouze ve vlastním nitru. 

7. Odpusťte svým nepřátelům! K těm, kteří vám ubližují a šíří o vás kupříkladu nehorázné pomluvy, buďte laskaví, dívejte se jim zpříma do očí a v žádném případě nepřistupte na jejich „hru“ tím, že byste jim opláceli stejnou „záplatou“. 
Být hodný k těm, kteří jsou hodní i k vám, není žádná zásluha, a tudíž nezpůsobuje pohyb spirály opačným směrem. Budete-li však hodní na lidi, kteří vám slovem nebo činem ublí­žili, lze očekávat, že se tak stane. Při rozdávání peněz nehleďte příliš na jejich příjemce, nečiňte rozdíl mezi lidmi známými a neznámými. Kapitoly Déjà Vu a Práce s láskou a mystika pe­něz čtěte tak dlouho, až si jejich obsah plně osvojíte. Potom samozřejmě neváhejte udělat to, co se v nich praví. Doporuče­né rady nejsou z mého autorského pera, nýbrž od bytostí, které jsou z hlediska duchovního osvícení mnoho kosmických let přede mnou. Nevažte se na hmotné statky a nedopusťte, aby se z vás stali otroci konzumního způsobu života. Buďte štědří, svůj čas a peníze rozdávejte bez nároku na oplátku v jakékoliv podobě. 

8. Opanujte se a s konečnou platností odmítněte veškeré obavy, jež s sebou život nese: strach z nehody, chudoby či opuštěnosti ­- zkrátka veškeré tísnivé okovy. 
O své milované blízké a přátele, kteří jsou nemocní, se taktéž nestrachujte. Přestaňte očekávat, že zemřou. 

9. Staňte se vegetariány! Žádná „sebeušlechtilejší“ po­hnutka vás nesmí přivést k ukončení života kteréhokoliv tvora. Lovci a rybáři nemohou dosáhnout věčného života, nejsou kan­didáty na fyzickou nesmrtelnost. Naučte se karate nebo nějaké jiné orientální umění sebeobrany, ale nezabíjejte. Nesmíte žádné osobě ani stvoření odejmout svo­bodnou vůli rozhodnout se ve věci života či smrti. 
Nechat žít je vaší povinností. Jestliže jste někdy zabili z „občan­ské povinnosti“ poslušni rozkazu vyšších mocností, a trpíte výčitkami svědomí, odpusťte si, a tak se očistíte. Nikdy neexis­tuje žádný důvod cokoliv nebo kohokoliv zabít. Vždy lze zvolit způsob, jak najít východisko ze svízelné situace. Nacházíte-li se vy nebo kdokoliv jiný v ohrožení života, volte takový způsob se­beobrany, abyste útočníka neposlali na onen svět. Zraňte jej, ale za každou cenu zabraňte smrti! 

10. Postěte se jeden den každého týdne a jeden celý týden v roce. Popíjejte pouze ovocnou šťávu nebo čistou čerstvou vodu, ale nejlépe jen vodu. Tímto způsobem se postupně dopracujte k pra­videlnému týdennímu půstu jedenkrát do měsíce. Vaše tělo i mysl se tak dokonale vyčistí. Ježíš se také postil a podívejte se na zázraky, které vykonal. Stejně tak František z Assisi, který byl schopen rozumět řeči ptáků a vlků a jiných stvoření. 

11. Číslo 11 je v numerologii číslo mistrovské. Tím pádem je vhodné, aby jedenáctý stu­peň dosažení nesmrtelnosti (což je synonymum pro dosažení stupně Mistra) byl očíslován tímto způsobem, a to ne na základě mého uvážení, ale pomocí harmonií a synchronizace vesmíru. Nezáleží na tom, jestli je vám čtrnáct nebo čtyřicet, když čtete tento stupeň – nebo osmdesát či devadesát iluzorních chrono­logických let. Naučte se to nazpaměť, i když jste teprve teenager, naučte se to – protože to má velkou důležitost pro každého, kdo seriózně zamýšlí dosáhnout regenerace buněk a předejít tak stárnutí nebo je zvrátit – a dobýt tak vítězství nad smrtí. 
Uvědomujete si v této konečné fázi, co je pro vás nejdůležitější? Na cestě k nesmrtelnosti musíte být bytostně prodchnuti vědomím, že čas ve skutečnosti neexistuje. Jedná se o falešnou víru v jeho moc, která blokuje buněčnou regeneraci. Vězte, že čas je váš nepřítel ­a jestliže jej vědomě, byť třeba jen okrajově, akceptujete, nemůžete se stát nesmrtelnými a buňkám je zabráněno v regeneraci. Nyní se zamysleme nad slovem RETIREMENT (VÝSLUŽBA, DŮCHOD). 

Lexigramový převod zni RE-TIME (ZNOVU-ČAS). Webster definuje RE na počátku slov s touto předponou jako „zno­vu se objevit; obnovit“. Je to výstižné vyjádření stavu, k němuž dochází v okamžiku odchodu do důchodu. Jinými slovy, když akceptujete RETIREMENT (DŮCHOD), čas se „znovu objeví“ – vrátí se, aby vám opět vládl. Důchod je nejsilnější ze všech vli­vů, které způsobují stárnutí, a dokonce i smrt. 

Důchod je neskonalý omyl.

Proč si neudělat dva roky prázdnin? 

Odpočívejte, cestujte, ale ne více než dva roky. Trvalý důchod je zaručený zabiják. Usmrtí vás tak jistě jako výstřel z pušky – jenom umírání se poněkud protáhne. Důchod zničí touhu žít, protože dny „zaslouženého odpočinku“ se rozloží na čistou lenost a čistokrev­ný strach, že jste příliš staří, než abyste měli pro někoho nějakou hodnotu. Podlehnete iluzi, že vám zbývá pouhých pár roků života, v nichž je třeba si případně ještě co nejvíc užít. 

Co udržuje životní šťávu v proudu, co nutí, aby vaše mysl zno­vu nabíjela tělo činorodostí, je vaše profese, povolání nebo zaměstnání. Být potřebný nebo potřebná je jeden z nejdůležitějších životodárných pocitů. A svět vás stále potřebuje – víc než kdyko­liv před tím. Jestliže jste ještě do důchodu neodešli – nedělejte to. Prosím, oddechněte si, a potom se opět vraťte k své práci, která vám se za­dostiučiněním pomůže naplnit každý rok nesmrtelného života. Jestliže pracujete pro zaměstnavatele, který trvá na tom, že po do­sažení určité věkové hranice musíte odejít, učiňte tak. Najděte si však jinou práci. Říkáte, že je to „ve vašem věku“ skoro nemožné? Nebude to tak jednoduché, jako když vám je chronologicky ilu­zorních dvacet jedna roků, ale zkuste to – budete překvapeni. Jestliže se s opravdovým úsilím pokoušíte nalézt práci, ale ne­daří se vám, potom si vytvořte pracovní náplň sami pro sebe. Existuje tolik možností a nápadů, jenom neváhejte použít fantazii a představivost. 
Zkuste vyrazit na trh práce se svými životními moudrostmi, ­jsou potřebné víc, než si myslíte. K tomu, abyste dostali dobrou práci, rozhodně nepotřebujete rodný list. Vyhýbejte se klubům důchodců jako jedovatým hou­bám, protože přesně těmi jsou. 

Léta jsem se pokoušela přesvědčit jednoho muže, který odešel do důchodu a jenž mi je velmi blízký, aby se vzepřel iluzornímu stárnutí. Nechtěl se mnou spolupracovat, ač jsem mu nabízela takové pra­covní možnosti, které by zvládl lépe než kdokoliv jiný. Stále mi opakoval: „Nemohu to zvládnout. Copak nechápeš, jak jsem starý?“ 

Podobně přistupuje k životu i jistá žena, kterou velmi miluji a která potřebuje pouze část zvěsti. Vždycky tajně věřila v to, o čem tato kapitola pojednává, ale bála se, že by si z ní okolí děla­lo blázny, kdyby své přesvědčení otevřeně šířila. Je Ryba. Moc bych si přála, aby vystoupila ze stínu a mluvila neohroženě o zázra­cích života. Teď je ten správný čas. To je tedy 11 kroků k postupnému dosažení fyzické nesmrtel­nosti pomocí regenerace buněk. Požadavek č. 4 není bezvýhradně nutný, ale pomůže „krvi vaší krve“ s nesmrtelností již od narození. 

Seznámila jsem se s mužem, jehož stihla velmi nepříjemná cho­roba – vápenatění kostí. Ještě nepříjemnější však byla zpráva lékařů, kteří mu oznámili, že už nikdy nebude chodit. Nepoddal se a nesmířil s tak neveselou vidinou do budoucna. Pevně se zavázal nesmrtelnosti a začal uskutečňovat všechny stupně regenerace bu­něk. Trvalo pět a půl roku, než se dostavili patrné výsledky soustředěné vůle, víry a naděje – kosti začaly postupně měknout, odvápňovat se. Po nějakých deseti letech se vrátily do stavu, v ja­kém se nacházely, když byl mladý a zdravý. 

Jestliže máte fyzický handicap, jakýkoliv stupeň jeho překonání vám poskytne důkaz, že jste schopni vzepřít se procesu stárnutí a smrti.

 Často velmi pomůže rozvinutí atletických schopností. Stej­ně tak nezištná pomoc druhým je jeden z nejúčinnějších léků; recept, stejně tak jako dávkování, si však musíte stanovit sami. Kaž­dý negativní postoj a zlozvyk, který překonáte, upevní víru ve vaše spirituální, mentální a fyzické síly. Otevře se účinná komunikace s vlastním duchem, který oplývá zázračnou mocí. 

Boba Wielanda, veterána z Vietnamu, připravil výbuch nášlap­né miny o obě nohy. Říká: „Moje nohy šly jedním směrem ­a život druhým.“ V roce 1982 se rozhodl, že „půjde“ z Kalifornie do Washingtonu. Na kolečkové židli se sunul po dálnicích a silnicích tři roky, osm měsíců a šest dní, pahýly nohou chráněny silnými bandážemi. Jeho dlouhý „pochod“ měřil 2 764 mil (4 402 km). V cíli cesty jej čekal pomník padlých ve vietnamské válce, na němž ještě chybělo jméno jeho kamaráda, který byl při výbuchu usmr­cen. Bob Wieland je bezpochyby kandidátem na fyzickou nesmrtelnost, i když o tom zatím neví. Povšimněte si, že Wielandův odvážný „pochod“ napříč zemí, který trval 3 roky, 8 měsíců a 6 dnů, tvoří výsledné číslo sedmnáct – a 2 764 mil, které překonal, číslo devatenáct. Pro jeho cestu to vytváří složená čísla 17 a 19. Podívejte se na jejich význam v kapi­tole o numerologii. 

Jak poznáte, že v těle započala buněčná regenerace? 

Pokožka bude čistší, dech zesládne, zápachy související s vylučováním se zmenší.

 Jazyk postupně zrůžoví, změkne a jeho hrubý zvrásněný povrch zmizí. Ve vašich očích se objeví jiskra a hlas získá jemný hudební tón. 

Své emoce začnete snadněji ovládat a jako přídavek vám svěží paměť podrží „sny“ (astrální výlety). 

Potřeba vydatného spánku se sníží a vrásky pomalu, ale jistě zmizí. 

Podle učení mých guru nastane v těle zvláštní chemická reakce – buňky se začnou spirálovitě točit opačným směrem. Tento jev trvá v různých intervalech od chvíle, kdy započal, pět až sedm ka­lendářních roků. Je provázen zápachem přirovnatelným k pachu bot sportovce po extrémním výkonu – pronikavý, poněkud kyse­lý. Nebo se může projevit v podobě zatuchlého pachu, který znáte z nevětraných místností. Zřejmou souvislost nacházím se změnou kyslíku, protože ten je v buňkách přítomen a při zpětném pohybu spirály se musí účastnit chemických reakcí. Jakým způsobem iden­tifikujete započatý proces změny? Pocítíte podivný zápach, pouze vy, ale nebudete schopni rozpoznat jeho zdroj. Posléze vám svitne, že zápach provází očistný proces, který se odehrává uvnitř těla. Uvědomujete si jej skrze čichové nervy nebo nervy horní části leb­ky, které přenášejí pach do přední části mozku a sliznic horních partií nosu. Z toho důvodu nikdo jiný nemůže zachytit ani nejmen­ší náznak pachu, i když je ve vaší těsné blízkosti. Nenechte se znepokojit, protože se skutečně jedná o průvodní jev buněčné rege­nerace, který po určité době pomine. 

Jsou tři druhy nesmrtelných.

Ti, kteří se jimi stali před stovkami nebo tisíci let a zpravili o tom jen několik málo vyvolených apoštolů. 

Potom je skupina takových, kteří jsou nesmrtelní stejně dlouhý čas, ale předstírají, že jsou stále ještě poutníky. To jim umožňuje předávat cenné zkušenosti novým zasvěcencům pravdy. 

A třetí skupinu tvoří lidé, kteří si právě osvojili tajemství života a dělí se o ně s ostatními. Není vždycky snadné je rozlišit. 

Nadme Stanová, „starší“ obyvatelka Louisville v Kentucky, se svěřila:

 „Kdybych měla znovu začít svůj život, dělala bych víc chyb. Rozhodně bych se víc uvolnila. Hned zjara bych si zula boty a bosky bych běhala až do prvních mrazíků. Z kolotoče by mne hned tak někdo nedostal. Trhala bych víc kopretin.“ 

Nadine je zcela jasně kandidátem na buněčnou regeneraci, ale ještě si to neuvědomuje. Jestli se jí rozsvítí, pak nebude potřebovat „žít svůj život znovu“. Může plynule pokračovat a zdokonalovat jej všemi způsoby, o kterých se zmínila. Každý užasne nad tím, jak magicky mládne, mládne a mládne, až nakonec lidé řeknou: „Kdo je to pěkné mladé děvče, které běhá po louce mezi kopretinami jak srnka? Vypadá jako Nadine Stanová, ale ta to být nemůže. Možná je to její vnučka. Ale že je jí zatraceně podobná?“ 

Ti, kteří učí o nesmrtelnosti, nepopírají nebo neodmítají volbu reinkamace (znovuzrození). 

Každá osoba má božské právo rozhod­nout se. 

Jeden z učitelů říká: 

„Každý by jistě dal přednost tomu, aby zůstal naživu a pomáhal měnit svět. Lidé stejně přežívají svou smrt a pokračují v znovuzrození tak dlouho, dokud se nestanou osvícený­mi a zasvěcenými. Tak proč nezůstat v tom stejném těle a udržovat si tentýž vzhled – nebo ho vylepšovat?“

Nemohu než souhlasit. 
Fyzická smrt nikdy nepřestane existovat, ale to je záležitost sou­kromého rozhodnutí

Tělo je energetický systém, který je schopen nekonečného zdokonalování. Jistě, že není jednoduché zvolit si vlastní Já jako zdroj soustředěného uzdravování, avšak věřit v něco jiného je urážka stvořitele vašeho ducha. Nemám ani v nejmenším úmyslu připravit vás o právo zemřít. Snažím se vás pouze přivést k zamyšlení, jestli má umírání vůbec cenu. Použijte svůj šestý smysl. Fyzické tělo samo o sobě nemá moc, aby se zničilo.

Pouze men­tální gravitace použitá v protisměru tuto moc má – jenže vy máte schopnost kontrolovat mentální gravitaci pomocí své mysli. Ta to­tiž přežívá smrt těla, ať tomu věříte nebo ne. Nevíra v kosmický (vesmírný?) zákon ho ještě v působení nezastavila. 

Když se za­myslíte, musíte být vlastně vrozeně nesmrtelní. Dovolte vašemu tělu přežít naprogramovanou nevyhnutelnost smrti, spatříte četné zázraky. Přestaňte lnout k celoživotně očeká­vanému okamžiku definitivního konce. Ve chvíli, kdy se tak stane, budete sami překvapeni, s jakou lehkostí vyjevíte lásku, moudrost, schopnost obdarovat, odpustit, radovat se. Pocítíte obrovskou roz­pínavost těchto všemocných sil. 

Zdroj: HVĚZDNÁ ZNAMENÍ: Linda Goodmanová, fota: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Co se týká mozkových buněk,
  tak poslední vědecké studie mluví o tom,
  že i mozkové buňky se obnovují.

 • Avatar photo

  Maia

  Má to i politický rozměr.
  Představte si, že zde jste ve stejném těle (samozřejmě vylepšeném plném života, schopností a mládí)
  a váš chronologický věk je třeba 180let.
  A vy znovu a znovu vidíte stejné loutky ve vládách a stejné scénáře.

  Jaký budete mít postoj k politice?

  Budete se těšit, až půjdete třeba po 50-té k volbám s nadějí, že se to konečně změní? 😂🤩

  A teď si představte, že by se toto nastavení existence velmi rozšířilo
  a takových lidí by bylo v našem státě třeba milion.
  A nepřinášejte sem prosím tu teorii o tom,
  jak by byl přelidněný svět – protože lidé,
  kteří prochází procesem nesmrtelnosti
  se opravdu nemnoží jako sarančata.
  Opak je pravdou – tací lidé chápou mrhání životní energie skrze sex
  a zažívají mnohem větší naplnění a radost ze své cesty,
  z dokonalého mladého těla a to je,
  jak říká Saint Garmain,
  tisíci násobně větší a hlubší uspokojení než milióny dokonalých orgasmů 😉😇

  Tak co by se stalo se státem,
  kdyby v něm právě žilo a velmi živě žilo milión nesmrtelných avatarů.
  Mohla by je loutková vláda dlouho vodit na vařené nudli?

  Cítím, že by se již dávno rozpustila v propadlišti dějin.
  Zde by zavládla skutečná vesmírná spravedlnost a Svoboda,
  hojnost a ohromná kreativita.
  A zbytek lidí by se velmi rádo přidalo,
  protože o takovém životě v koutku své mysli již dávno snějí. 🥰

  Pro politiku je NESMRTELNOST velmi nebezpečná.
  V NESMRTELNOSTI je jiná úroveň morálky,
  nastavení mysli, spousta lásky
  a skutečné spravedlnosti a svobody,
  s ohledem na znalost Vesmírných Zákonů. 🥰❤🌺

 • Avatar photo

  Martina.Boh

  Parádní text❣️ S láskou oceňuji, božská Maio..🥰 Velké díky také za inspiraci na knihu a přeji požehnané dny…🌞🍀🙏✨