MAIA TEXTY

VŠE, CO SE DĚJE – covid, války, bourání ekonomik států, jedna světovláda skrze WHO-SLOUŽÍ PRO NÁVŠTĚVU Z KOSMU, jen o tom ještě nesmíte vědět

Maia: Po přečtení této ukázky z knihy: RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY (Jan van Helsing)

zjistíte, jak to veškeré zrychlené dění posledních pár let zapadá

a proč se tak tlačí na jednotnou světovládu,

jednotnou měnu a jednotné náboženství.

Slova z této knihy dostávají po jistých světových událostech zcela jiný rozměr.

Četla jsem tuto knihu před deseti lety a mnohé věci jistý význam dávaly, 

ale jiné byly jen v mlhavých náznacích toho, co se kolem dělo.

Ne náhodou jsem nedávno šla kolem knihovny a silně mě poutala znovu po letech.

Vzala jsem ji a otevřela se mi přesně zde.

Jak jsem se začetla, zjistila jsem, že se obraz mnohem více zaostřil

a poznání pravých úmyslů toho, co se zdá být náhodou ale od počátku jí není,

dává poznání, že rozbít tuto strukturu NWO lze jen nástrojem Boha,

nikoliv nástrojem temnoty = nesouladu,

 jako jsou konflikty, hádky, agrese, slepá poslušnost,

materialistické smýšlení o světě 

a jeho principech, odevzdávání své moci vnějším autoritám,

propadání pocitu bezmoci apod.

Protože to je, co oni chtějí, abyste takto neřiditelně plýtvali svou životní energií

a aby ji mohli řídit ve svém vlastním směru.

K tomu, abyste uchopili svou Svobodu a stali se příčinou změny v globálním měřítku, 

máte na těchto stránkách vše potřebné.

Dnes se výjimečně podívejme na jisté záměry, které, 

byť nejsou ve službách Světlu, 

mohou způsobit paradoxně jeho neřiditelnou expanzi.

Když zjistíte, že jisté události nejsou výtvorem náhody, 

změní se váš pohled na současné dění

a když zjistíte, 

že znalosti na těchto stránkách o principech Vesmíru, 

jsou utajované znalosti těchto skupin, 

jež si chtějí podmanit svět 

a každou lidskou bytost svázat do slepé poslušnosti jejich záměrům, 

pochopíte, 

že vaše Moc není o nic menší a naopak, 

jakmile půjdete ve šlépějích Světla, 

tato vaše Moc „exponenciálně“ poroste.

Ukázka z knihy:

Zednáři znali stavbu DNS, atlantskou kulturu a dozvěděli se i o existenci vesmírných civilizací. Hm, a co se týče Abrahama, Mojžíše, Mohameda a Ježíše, dozvěděli se i to, že se vše neudálo všechno tak, jak se o tom psalo ve spisech přístupných veřejnosti.

A tak se ze zednářů stali nepřátelé státu a církve a názory si proto vyměňovali jen uvnitř vlastních spolků.

Dále budeme sledovat dva aspekty:

 1. Zednáři se dostali prostřednictvím templářů nejen k významným poznatkům o zeměkouli, stavbě kosmu a technickým přístrojům, ale především k poznání o síle myšlenky, tedy technikám, jak manifestovat svá přání a uskutečňovat projekty, které by se „normálnímu smrtelníkovi“ nikdy nepodařily, protože neznal skryté mechanizmy života.
 2. Poznání o tom, že lidstvo bylo kdysi „oplodněno“ z vesmíru a do vesmíru se jednou i vrátí.

A tak je napadlo toto řešení. 

Předpokládejme, že návštěvníci z vesmíru – ať už ze Siria, Orionu, Aldebaranu nebo dokonce z planety Nibiru, jednou přistanou na Zemi. 

Co pak uděláte? 

No, především – co udělají oni? 

Kdyby sem zavítali, vylodili by se možná v Číně nebo jinde, v království X nebo hrabství Y? Neměl by pak každý člověk zájem využít kontakt s výše vyvinutou civilizací pro sebe?

Vymysleli si proto plán, který považovali za prospěšný pro celé lidstvo. 

Šlo o to, jak připravit obyvatelstvo Země na den X. 

Jednoduše řečeno – jak dosáhnout toho, aby svět nerozdělovaly náboženství ani války.

Výsledným řešením byla myšlenka jedné světovlády. 

Tato instituce by se pak spojila s cizími civilizacemi a zajistila se Zemí „normální“ komunikaci. Vypracovali proto plán, podle kterého mohli uměle vyvolanými revolucemi a intrikami, zbavit moci královské rodiny a existující vlády a vytvořit nakonec to, 

co dnes nazýváme „Nový světový řád“.

Začalo to všechno dobře. 

V těch dobách byli členy lóží mnozí moudří a učení muži, politici, 

a dokonce monarchové a prezidenti a všechny spojoval společný cíl.

Ve struktuře lóží však nastala změna.

Vznikl nový spolek, který vešel do dějin jako Řád bavorských iluminátů.

Z pověření Rothschildské banky – podle Ayn Randové, milenky Rothschilda – jej v roce 1770 založil Adam Weishaupt. 

Tato lóže vytvořila nové hierarchické stupně a neverbovala do svých řad vyšší zednáře. Přilákala je domnělými novými poznatky a příslibem větší moci. 

Jejich plán byl však ďábelský (dostaneme se k tomu za chvíli). Část templářských znalostí, dokumentů a artefaktů pocházejících ze sarkofágů padlo do rukou iluminátů. 

Mechanizmy fungování života, cílené použití síly myšlenky, jsou účinné nezávisle na tom, zda se použijí konstruktivně nebo destruktivně.

Dnes tomu říkáme bílá nebo černá magie. 

Obě používají tytéž mechanismy a zákony, odlišné jsou jen pohnutky.

Z templářských spisů se ilumináti dozvěděli i o oblastech na Zemi s velkými zásobami nerostných surovin a okamžitě začali s těžbou. 

Výsledek všichni známe. 

Majitelé těchto monopolů dnes rezidují na Wall Street a v City of London; Londýnském finančním distriktu, který se označuje také jako „nejbohatší čtvereční míle na světě“ a je jakýmsi autonomním státem, podobně jako Vatikán.

Pokud vám není zcela jasné, koho nebo co mám na mysli, vyjádří to slova německého sociálně demokratického politika Oskara Lafontaina: „Světovou politiku řídí impérium vysokých finančníků.“

A teď si vzpomeňte na výpověď ze začátku knihy – vládne stav, 

kdy se tajné nebo utajované vědomosti stávají zbraní.

Na jedné straně jsou utajované před veřejností, 

ale na druhé straně je „někteří“ den co den 

využívají k dosažení svých cílů.

Bavorský řád iluminátů se orientoval na zednářské lóže, které vlastnily templářské spisy. Chtěl k nim získat přístup, aby do svého spolku přitáhl jejich mocné představitele.

Zdá se vám to zcestné? 

Přečtete si dopis tehdejšího velmistra zednářské lóže skotského ritu a zakladatele Ku Klux Klanu Alberta Pikeho (1809–1895), adresovaného Giuseppe Mazzinimu, vůdci bavorských iluminátů. Pike byl velmistrem černé magie, odborník na šestnáct starověkých jazyků a vyznavač Lucifera.

„Musíme všem sdružením dovolit působit v jejich vlastních systémech, s jejich centrálními organizacemi a různými způsoby korespondence mezi vysokými stupni stejného ritu, v stejných organizačních formách jako doposud. No, musíme vytvořit nad-ritus, který zůstane v tajnosti a do kterého budeme dle vlastní volby povolávat zedníky vysokých stupňů. Vzhledem k spoluobčanům se tito muži musí zavázat slibem nejpřísnějšího uchování tajemství. Prostřednictvím tohoto nejvyššího ritu budeme vládnout nad celým svobodným zednářstvím. Bude to nadnárodní centrála o to mocnější, že její vedení zůstane neznámé.“

Zajímavé že?

Všimněte si i toho v jakém duchu se mělo nést nové zednářství. O tom vypovídá jiný dopis Alberta Pikeho, datovaný 15. srpna 1871, který byl před několika lety vystaven v britském národním muzeu. Poskytuje představu o duchovním a myšlenkovém světě pisatele:

„Do světa vypustíme nihilisty a ateisty, vyprovokujeme ohromný společenský rozvrat, který v celé své nahotě a hrůze ukáže národu dopad absolutního ateismu, původce krutosti a nejkrvavějších nepokojů. Tak budou občané donuceni bránit se proti této menšině revolucionářů a vymýtit tyto ničitele civilizace. Většina občanů – pobožní, jací jsou – bude zklamaná křesťanstvím a dezorientovaně bude hledat nové ideály. Nebudou však vědět, koho nebo co mají vzývat. A tehdy je lidstvo zralé přijmout jasné světlo čistého luciferského učení, které se konečně vynese i na veřejnost a jeho doktrína se vyhlásí po celém světě. Bezprostředně bude navazovat na obecné zpátečnické hnutí, které ses zrodí ze současně probíhajícího rozpadu křesťanství a ateismu.“

Maia dodatek: Všimněte si principů obsažených v druhém dopisu, který je stejný i s dnešním děním. Různé události se během staletí staly různými skoky, ale v současné době to podle stejného principu obsaženého v dopise vrcholí a rozbíhá se to po celém světě. Včetně zpátečnického hnutí „green dealu“, které svou podstatou zpátečnické hnutí je.  Chce zastavit růst, pokrok, blahobyt a vše chce rozběhnout ve zpětném chodu. 

Ukázka z knihy:

Dále se v dopise píše: „…masám musíme zprostředkovat, že si Boha ctíme, ale našeho Boha uctíváme bez pověr. Vám vysokým generálním instruktorům říkáme, že je třeba bratrům 32., 31. a 30. stupně opakovat: zednické náboženství musíme my, zasvěcenci nejvyšších stupňů, uchovat v čistotě luciferské doktríny…Lucifer je Bůh. Naneštěstí je Bůh i Adonai. Protože podle věčného zákona neexistuje světlo bez stínu, krása bez ošklivosti, bílé bez černého. Absolutno může existovat pouze v podobě dvou božstev: tma slouží světlu jako pozadí…“

Bohužel se plán Mazzaniho a Pikeho měl úspěch a Luciferův duch se velmi rychle zakořenil na nejvyšších stupních lóží, které předtím bojovaly ve jménu Krista. Nižší stupně nevěděly o ničem. Nebylo to ale všechno.

V témže roce tito dva pánové sesnovali plán, jak se prostřednictvím tří celosvětových válek chopí světové moci. A tak jako další krok k „Novému světovému řádu“ (Novus Ordo Seclorum) zinscenovali první světovou válku. Bavorská řád iluminátů pak získal moc nad carským Ruskem. Ve smyslu iluminátských cílů bylo Rusko použito jako obětní beránek v roli „nepřítele“.

Druhou světovou válku měly vyvolat záměrně manipulované názorové rozdíly mezi německými nacionalisty a politickými sionisty. Následně se měl rozšířit vliv Ruska a založit stát Izrael.

Příčinou třetí světové války mají být úmyslně podporovány názorové neshody mezi Araby a sionisty. V plánu je rozšíření tohoto konfliktu na celém světě.

Částí třetí světové války má být i vyprovokovaný konflikt nihilistů a ateistů, aby tak nastaly sociální převraty dosud nevídané bestiality a brutality. Na místo rozvráceného křesťanství a ateismu chtějí uvést pravou luciferskou doktrínu a jednou ranou se tím zbavit dvou much…

Maia dodatek.: Pokud jde o současné dění ohledně Izraele, první, co mi přišlo na mysl ohledně tragédie proti lidem z Izraele, tak to byla ukázka z filmu „Království nebeské“, kde bylo řečeno „Dej mi válku!“ … což znamenalo, vyber pár vesnic, kam vpadneš se svými žoldáky a poprav a muč nevinné lidi. To mi dá mandát k vyvolání války…A toto jsem silně cítila, že to byl úplně stejný scénář i v tomto případě. Jak šel čas, jisté indicie ukazují, že to tak bylo. A teď bude záležet na síle lidstva, zda tomuto uměle vyvolanému konfliktu budou dávat svou sílu. Jsem přesvědčená, že stačí jen pár lidí, kteří vysílají myšlenky v souladu se Zdrojem každý den a vstoupí jako Boží Plán do těchto plánů, vyjeví se pravda a tento plán nebude dotažen do svého konce, jak je v budoucnosti zaznamenáno.

Ukázka z knihy:

Pokud jde o první dvě války, jistě souhlasíte, že plán se zdařil. A co se týče třetí, kdokoliv a kdekoliv se prostřednictvím televizních stanic CNN, M-tv live a jiných může přesvědčit, jak jsou cíleně a uměle vyvolávány konflikty v ohniscích nepokojů – v Iráku, Izraeli a Palestině.

Zdá se vám, že přeháním?

Co řeknete na komentář Wesley Clarka, bývalého velitele ozbrojených sil NATO, který přesvědčivě pronesl:

„Varuji Evropany! Ať si nemyslí, pokud budou ohroženy naše zájmy, že USA budou mít v rámci Nového světového řádu zábrany militaristicky intervenovat i v Evropě – a sice všemi prostředky, včetně atomových zbraní. Obecnou snahou USA je ponechat většinu zemí v chudobě, s korupčními, ale poslušnými vládami. Vycházím z předpokladu, že USA budou intervenovat i v západní Evropě, ačkoliv se to některým může v současnosti zdát absurdní. Spojené státy by nestrpěly, aby se Evropa stala na delší dobu nukleární nebo hospodářskou velmocí!“

Některé cíle řádu iluminátů se dostaly na veřejnost v roce 1785, kdy na cestě z Frankfurtu do Paříže udeřil kurýra bavorských iluminátů blesk a část spisů, které přinášel, padla do „nepovolaných „rukou. Kromě jiného se v nich píše:

„…masy se dle vůle iluminátů budou usměrňovat kontrolou tisku…

Je třeba až do krajnosti podporovat všechny špatné lidské zvyky, slabosti, vášně a chyby…

Nevykneme národy na to, aby zdání považovaly za skutečnost, aby se spokojily s povrchním, hnaly se za zábavou a unavily se v nekončící závislosti hledání něčeho nového…

Je třeba provokovat v Evropě osobnostní a národnostní protiklady, rasovou a náboženskou nenávist a vytvořit tak nepřekonatelné propasti…

Z řad otrocky podřízených je třeba volit za prezidenty ty, v jejichž minulosti je nějaké černé místo. To z nich udělá vykonavatele příkazů iluminátů. Tak mohou ilumináti měnit smysl zákonů i ústavy…

Díky korupci nejvyšších státních úředníků budou vlády půjčováním si peněz v zahraničí uvrženy do otroctví zadluženosti vůči iluminátům, a státní dluhy tak budou citelně narůstat. Vyvolanými hospodářskými krizemi, když najednou stáhneme z provozu veškeré zlato, vyvoláme kolaps peněžního hospodářství neiluminovaných. Moc peněz musí získat absolutní nadvládu v obchodě a řemeslech, aby průmyslníci prostřednictvím peněz získali politickou moc…

Tak donutíme národy, aby světovládu nabídly iluminátům. Nová světovláda musí vystupovat jako patron a dobrodinec národů a oni se jí pak podřídí dobrovolně. Jestliže se některý stát vzepře, podpoříme vojenský zásah sousedících států. Kdyby se tyto chtěli spojit, bude nutné rozpoutat světovou válku.“

MAIA dodatek: Stovky let navržené postupy a principy ovládání davu. 

Největší slabinou masy jsou nezvládnuté emoce. 

Avšak, to, co platilo po staletí, narazí na skrytý Plán. 

Nedávno jsem četla vtipnou zprávu o jistých organizacích (WHO, WEF,) 

které jsou součástí tohoto globálního plánu, jak se zděšením zjišťují, 

že jim lidé přestávají masově věřit. 

Jako by se v podtextu ptaly: “Co se to děje? My tomu nerozumíme? 

Jak to, že nám nefungují naše osvědčené nástroje?“

Ano, nejpodceňovanějším aspektem na této planetě je Světlo. 

V tom je Jeho velká výhoda a skrytá Moc, 

která prostupuje tuto planetu v tichosti. 

Tato doba je úplně jiná než kdykoliv jindy. 

S touto proměnou není v rovnici počítáno.

V jednom z dalších článků vám napíši o více jak 2500 let starém proroctví,

které se z 5/6 přesně naplnilo. Zbývá poslední 1/6,

Která osvětluje budoucnost lidstva.

Nebude pochmurná, jak by si to přáli konstruktéři NWO.

Nevznikne žádné další centrum celosvětové moci.

Text obsahuje ukázky z knihy: RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY (Jan van Helsing)

www.anch-books.eu

Ostatní text + fotografie: Maia Špačková

4 komentářů

 • Avatar photo

  Azuzi

  Mila Maia vďaka za tieto informácie, si ma inšpirovla a knihu som si objednala, je dostupná. Aspoň, že ľudia prestávajú veriť. Je dobré, že ľudia vo veľkom systému neveria, ale stále je ešte veľa tých, čo tomu nerozumejú, mám to v rodine tiež. Ale môj mladší syn 15 rokov, s tým sa možem baviť aj o tomto článku, kedˇ nás manžel niekedy počúva, tak sa chyttá za hlavu. Niet okrem neho s kým rozoberať zákony, kotré sa prezentujú na týchto stránkach.

  • Avatar photo

   Maia

   AZUZI
   je super že máš doma parťáka
   pro souladné rozhovory. 🙂 🙂 🙂
   To časem poroste. 🙂

 • Avatar photo

  worayka

  Těším se na to proroctví, všímám si všeho co se děje. Držím si spíš odstup od všech in-formací na internetu. V těchto dobách je záměrně vytvářený informační chaos a zahlcení. Což odpovídá původnímu záměru iluminátů. Řídím se hlavně svou intuicí a vnitřním vedením. Ta mě dovedla například i k vyřazení nízkovibračních p-otravin ze stravy. Maso a všechny obiloviny. To není výživa určená člověku. Uspává, příliš uzemňuje a odsekává od spojení se Zdrojem. Může přijít doba kdy se bude muset každá živá bytost rozhodnout na jakou stranu se přidá. Na stranu Světla/Dobra nebo stranu temna, které umí velmi chytře Světlo napodobit. Už jen když si představíme situaci kdy světová vláda oznámí lidstvu, že nás navštívili mimozemské civilizace a chtějí nám vládnout, chránit nás, uzdravit nás, vzdělávat nás. Může to být past, léčka. S pomocí armády, umělé inteligence a Hellywoodských týmů mohou vytvořit mimozemšťany a jejich vesmírná plavidla. Mohou vytvořit na nebi falešné projekce, falešného Mesiáše. Jak člověk rozpozná na ulici mimozemšťana od dobře namaskovaného vysokého basketbalisty? Stačí jak se zachovala drtivá většina lidí za doby kovidu. Aniž by si něco ověřili s pomocí vlastní intuice nebo zdravého kritického a logického uvažování, tak následovali zmanipulované mediální in-formace. A kovidem to neskončilo. Manipulace prozatím pokračují dál. Už teď je spousta lidí, co budou klidně důvěřovat armádním med postelím a klidně uvěří všemu co vláda či armáda řekne. To hlavní teprve přijde. Bude to opravdu spojené s technologiemi a náboženstvím. A bude v tom hrát důležitou roli naše rozhodování a kontakt s naší intuicí a Zdrojem v nás. Protože okolní symboliky nás můžou lehce vtáhnout do nesprávné volby. Je fajn si držet odstup od všech informací. Technologie a náboženství nepochází ze Zdroje.

  • Avatar photo

   Maia

   worayka
   děkuji za příspěvek.
   Cítím to podobně.
   Proroctví vložím na stránky do neděle,
   protože mi do toho zasáhly jisté věci,
   které jsem musela zařídit a nešlo to odložit.
   A protože to není text jako když píši přímo ze Zdroje….
   nahrne se mi text již v dokonalé úpravě ve správném proudu,
   tak to zpracování,
   kdy jde o různé výtažky,
   jak jsem brouzdala v hloubi internetu
   a dávala to do souvislostí,
   tak to chvilku trvá,
   aby to mělo hlavu a patu a hlavně tu nosnou důležitou zprávu. 🙂

   A je to dobrá zpráva.
   Evidentně intuice a spojení, byť s ním nepočítají ve své rovnici,
   sehraje nejdůležitější roli v tom,
   že výsledek nebude tím, co si naplánovali. 😉 🙂

   Proroctví je přesné
   a my se nacházíme v jeho poslední šestině. 🙂