Transformace

3 MOZKY A DUCHOVNÍ LASER

Proto jsme naléhali na celé lidstvo, 

aby Energii Života před akcí nejdříve stáhlo na úroveň Srdce 

a až poté ji předalo zpět do „Přítomnosti Života“.

Z tohoto výchozího bodu vidím důležitou skutečnost k dalšímu objasnění.
Nejprve ale provedu velmi krátkou rekapitulaci o tom, 

jak to je s těmi našimi mozkovými buňkami a orgány. 

Je to jedna z mála mých oblíbených témat o lidském těle, 

kde se cítím, že jsem to dobře pochopil.  

Nikdy jsem nebyl moc biolog.

 

Naše tělo má hlavní mozek v lebce, 

kde je několik center pro různou činnost 

– hovoří se o pravé a levé hemisféře na věci technické, mužské a emoční, 

ženské, dále máme centra vidění, rovnováhy, mozek plazí, 

který je uvnitř toho velkého a řeší útěk z nebezpečí atd. 

Pak máme ale minimálně ještě dvě místa, 

kde se vyskytují v lidském těle další kolonie mozkových buněk 

a tohle se učí i na byznysových školách západního typu.

Kolem srdce máme asi 40 tis. buněk, které jsou propojeny hotlinou do mozku, 

ale ony velí sami sobě, a dokonce tomu mozku nahoře. 

Starají se o to, že vytváří váš základní pocit dobra. 

Proto je to všude v pohádkách nějak řečeno.


Marketing a obchod toto zneužívá, když tam míří dojemnou reklamou, 

kde prezentuje dobro a lidství, na které tato oblast zvláště pozitivně reaguje. 

Tedy když chcete něco prodat, jdete tudy. 

Jdete skrze obecné dobro, krmíte africké děti, dojímáte svou podstatu a šup, 

k tomu dostanete tu myšlenku, abyste vykonali dobro 

a koupili si tento produkt a zachránili tak planetu, 

nebo alespoň ty chudáky děti tam v té vesnici.


Pro nás je důležité si z toho vzít skutečnost, 

že toto je hlavní cesta do kanálu k našemu Zdroji 

a do všech ostatních inteligentních center těla, do každé buňky.

Máme také podobnou kolonii ve střevním prostoru. 

Ta nám zajišťuje skrze tzv. gut feeling, jak to znají anglofilové, pocit toho, 

že se něco nevydaří – je to intuice, která vám řekne, že tam nemáte chodit. 

Je na vás, jestli poslechnete či pak jen konstatujete: 

„Já to cítil, to byla blbost tam lézt a jednat s ním“. 

A s těmito informacemi nyní nahlédněme na to, co říká Saint Germain.
Naše tělo a vše co zde v této materiální rovině jsme zvyklí používat,

dělá to, 

že jsme jaksi „Lidsky“ rozprostření v čase, prostoru a všude, 

kam naše Já přesahuje,

ať už jsme schopní si to uvědomovat či nikoliv.


To má za následek dvě věci naráz.


Jednak máme výhodu, že pokud jsme dost vnímaví, 

tak jsme schopni pojmout velikou šíři vjemů kolem sebe, nabírat je, analyzovat 

a ukládat do své paměti a podvědomí. 

Pak se může stát, že v nějakém krizové momentě si vybavíme i to,

o čem jsme ani nevěděli, že si to pamatujeme a jsme schopní to použít. 

Na druhé straně, ale naše energie je tomu úměrně nízká – myslím tím měrná síla na jednotku té velké šířky, kdybych to chtěl říci matematicky. 

Ten proud energie je prostě „lidsky slabý“. 

Proto vnímám, že Saint Germain zde nabízí jednoduchou metodu,

jak se stáhnout ze svého těla, 

co nejvíce veškerou energii, soustředit do jediného centra – logicky do toho, 

skrze které jsme napojení na sebe – svou Já Jsem Přítomnost 

a tak enormním způsobem umocnit sílu tohoto konání. 

Přitom si uvědomme, že zde u srdce, je tzv. hotspot, kde je velmi vysoká teplota 

až několik tisíc stupňů v jediném, nekonečně malém bodě.


Je to jako takový duchovní laser 

– když vědci potřebují získat energii několika jaderných bloků na jeden paprsek laseru, dělají to tak,

že zjednodušeně zhustí normální energii v nekonečně malém čase (nano sekundy)

do nekonečně tenkého paprsku (piko metry)

a tím vyvinou matematicky řečeno,

nekonečně velkou sílu laseru (peta waty). 

Zde si tedy můžeme představit, že pokud stáhneme ze svého těla, 

myšlenkou – příkazem svým buňkám, zvláště těm mozkovým, 

aby významně omezily (stačí jen požádat své tělo a všechny ostatní myšlenky zde vypnout!) všechny zbytné funkce 

a soustředíme veškerou svou energii na krátko do svého centra – srdce

a toto podržíme nějakou dostatečně dlouhou chvíli, 

pak dosáhneme snadněji požadovaného. 

Saint Germain zde uvádí jednotlivé rušivé atributy našeho života

– hněv, nezřízený sex, dnes jistě i drogy, včetně jídla a další podobné věci, 

které otupují toto naostření smyslů 

a brzdí zřejmě napojení našeho paprsku na Stvořitele a tvoření žádaného jevu. 

Mějme však na paměti, 

že tyto věci je třeba používat v souladu s Láskou a Dobrem, 

jinak může člověk sklidit zrcadlovým efektem rychle to, co zasívá.

Pokud chcete umocnit či zpřesnit tento postup, 

dal bych si ruce na hrudník, před srdce, při tom okamžiku žádosti 

a soustředění energie. 

Naše ruce jsou zázračné.

Text: Gabriel Špaček, fota: Maia Špačková