Transformace

DEKLARACE NEZÁVISLOSTI – Inspirace, kterou Facebook cenzuruje

Facebook vymazal část americké Deklarace nezávislosti, zvýrazněná čast v textu, protože prý odporuje pravidlům komunity. Tím se dopustil šíření fake-news, protože záměrně mění podstatu historických dokumentů a podsouvá překroucený pohled na historické události.
Deklarace nezávislosti je velmi významný dokument, kterým 13 kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání. Byla ratifikována Kontinentálním Kongresem 4. července 1776.

DEKLARACE NEZÁVISLOSTI V KONGRESU, 4. ČERVENCE 1776

Když se v běhu lidských životů stane pro některý národ nezbytným rozvázat politické svazky, které jej poutaly k jinému národu, a zaujmout mezi mocnostmi světa oddělené a rovnocenné postavení, k jakému jej opravňují zákony přírody a boha přírody, pak prostá úcta k názorům lidstva vyžaduje, aby vyhlásil příčiny, které jej vedou k odtržení.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří právo na život, svobodu a budování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustavují mezi lidmi vlády, odvozující svou oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou, že kdykoli počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustavit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svou pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za vhodné pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Je pravda, že prozíravost velí, aby se vlády již ustavené neměnily z příčin nepatrných ani přechodných, a i všechna zkušenost ukázala, že lidé jsou spíše nakloněni je snášet, je-li zlo snesitelné, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada případů zneužití moci a skutků bezpráví, sledujících neustále tentýž cíl, svědčí o úmyslu podrobit je naprostou krutovládou, pak je jejich právem, a přímo povinností, takovou vládu svrhnout a postarat se o nové strážce své příští bezpečnosti. Takové bylo trpělivé utrpení těchto kolonií; a taková je nyní nutnost, která od nich vyžaduje, aby změnily své dřívější systémy vlády. Dějiny současného krále Velké Británie je historií opakovaných bezpráví a uchvacování, která mají všechny za přímý cíl ustavení absolutní nadvlády tyrana nad těmito státy. Na důkaz toho nechť jsou upřímnému světu předloženy skutečnosti.

Odmítal schválit zákony nejprospěšnější a nejnutnější pro obecné blaho.

Zakazoval svým guvernérům schválit zákony neodkladného a naléhavého významu, nebo když bylo jejich provádění pozastaveno, pokud nebude získán jeho souhlas, úplně opomíjel se jim věnovat.

Odmítal schválit jiné zákony pro zaopatření velkých lidmi obývaných oblastí, pokud se tito lidé nevzdali svého práva na zastoupení v zákonodárných sborech, což je právo pro lid neocenitelné a nebezpečné pouze pro tyrany.

Svolával zákonodárná tělesa na neobvyklých a nepohodlných místech vzdálených od veřejných archivů jenom proto, aby je unavil a učinil povolnými ke svým opatřením.

Opětovně rozpouštěl zákonodárné sbory, protože se mužně a pevně stavěly proti jeho zásahům do práv lidu.

Po takových rozpuštěních odmítal po dlouhou dobu povolit, aby byly zvoleny jiné a aby se tak zákonodárná moc, jíž nelze zničit, vrátila k lidu a mohla jím být svobodně vykonávána; stát zůstával mezitím vystaven nebezpečím zásahů zvenčí a zvratů zevnitř.

Usiloval zabránit zalidňování těchto států; za tím účelem vytvářel překážky pro zákony o naturalizaci cizinců; odmítal schválit jiné zákony umožňující jejich přistěhovalectví do těchto míst a ztěžoval podmínky pro přisvojení nových pozemků.

Překážel výkonu spravedlnosti tím, že odpíral svůj souhlas k zákonům pro zřízení soudních orgánů.

Vytvořil závislost soudců pouze na své vůli pokud jde o držení jejich úřadů, výši a výplatu jejich platů.

Zřídil množství nových úřadů a poslal sem houfy úředníků, aby sekýrovali náš lid a ujídali z jeho majetku.

Udržoval mezi námi v době míru stálá vojska bez souhlasu naší legislativy.

Učinil vojenskou moc nezávislou na občanské moci a jí nadřazenou.

Spojil se s ostatními, aby nás podrobil jurisdikci cizí naší ústavě a neuznávané našimi zákony a dal tak souhlas jejich aktům domnělého zákonodárství:

– o ubytování velkých útvarů ozbrojeného vojska mezi námi;

– o jejich ochraně předstíraným procesem před potrestáním za vraždy, kterých by se dopustili na obyvatelích těchto států;

– o přerušení našeho obchodu se všemi částmi světa;

– o uvalování daní bez našeho souhlasu;

– o tom, že nás připravil v mnohých případech o výhody výslechu porotou;

– o našem odvážení za moře, abychom byli souzeni za domnělé trestné činy;

– o zrušení svobodného systému anglických zákonů v sousední provincii, zřízení neomezené vlády v ní a rozšíření jejích hranic tak, aby posloužila jako příklad a vhodný nástroj pro zavedení stejné absolutní vlády v těchto koloniích;

– o odnětí našich výsadních listin, zrušení našich nejcennějších zákonů a základní změně způsobu našich vlád;

– o potlačení našeho vlastního zákonodárství a prohlášení, že pouze oni sami mají zákonodárnou pravomoc v jakýchkoliv případech.

Vzdal se zde své vlády tím, že nás prohlásil mimo svou ochranu a vedl proti nám válku.

Plenil naše moře, pustošil naše břehy, vypaloval naše města a ničil životy našeho lidu.

Nyní dopravuje velké armády cizích žoldnéřů aby dokončil dílo smrti, pustošení a tyranie, již započal s případy krutosti a věrolomnosti, ke kterým je těžko najít paralely v nejbarbarštějších dobách a zcela nehodné Hlavy civilizovaných národů.

Donutil naše spoluobčany zajaté na širém moři pozvednout zbraně proti své zemi a stát se katy svých přátel a bratří nebo padnout do jejich rukou.

Vyvolal mezi námi vnitřní vzpoury a snažil se poštvat proti obyvatelům našich hranic kruté indiánské divochy, jejichž známým válečným pravidlem je ničení všech pokolení bez rozdílu věku, pohlaví a postavení.

Během každé etapy tohoto útisku jsme nejpokornějšími slovy žádali o nápravu; naše opětovné žádosti měly za následek jenom opětovné křivdy. Panovník, jehož charakter je poznamenán všemi činy jimiž se vyznačuje tyran, je nezpůsobilý být vládcem svobodného lidu.

Ani vůči svým britským bratřím jsme nebyli nepozorní. Upozorňovali jsme je čas od času na pokusy jejich legislativy postihovat nás nespravedlivým zákonodárstvím. Připomínali jsme jim okolnosti naší emigrace a našeho usídlení v těchto místech. Apelovali jsme na jejich přirozenou spravedlnost a velkodušnost a zapřísahali jsme je pouty našeho společného příbuzenství aby nedovolili tyto neoprávněné zásahy, které by nevyhnutelně přervaly naše svazky a styky. Ale oni byli hluší k hlasu spravedlnosti a pokrevenství. Proto se musíme podřídit nutnosti, kterou vyžaduje naše odtržení, a považovat je stejně jako ostatní část lidstva za nepřátele ve válce a přátele v míru.

Proto my, představitelé Spojených států amerických, shromáždění ve Všeobecném Kongresu, dovolávajíce se u nejvyššího soudce světa správnosti svých úmyslů, jménem a autoritou dobrého lidu těchto kolonií, slavnostně zveřejňujeme a prohlašujeme, že tyto kolonie jsou a po právu mají býti svobodnými a nezávislými státy, že jsou zproštěny veškeré poddanosti britské koruně, a že veškeré politické svazky mezi nimi a státem Velká Británie jsou a mají býti úplně rozvázány; a že jako svobodné a nezávislé státy mají plné právo vypovídat válku, uzavírat mír, sjednávat spojenectví, zřizovat obchod a provádět všechny ostatní úkony a věci, které mohou nezávislé státy právem dělat. A na podporu tohoto prohlášení, pevně spoléhajíce na ochranu božské prozřetelnosti, si navzájem zaručujeme své životy, naše štěstí a svou nedotknutelnou čest.

Podepsáno na příkaz a z pověření Kongresu.

John Hanock, President.


Ráda bych upozornila na první větu „zvýrazněné části textu“

Vzdal se zde své vlády tím,

že nás prohlásil mimo svou ochranu

a vedl proti nám válku.

Tak tento moment se někdo snaží zopakovat tím, že odevzdává svou vládu WHO a tímto nás prohlašuje mimo ochranu a chce proti nám, lidem, vést biologickou, sanitární a informační válku.

Ale jistě v Deklaraci najdete mnoho momentů, které vám budou něčím povědomé z posledních pár let. 😉

ZDROJ: https://www.citarny.cz/knihy-lide/vzdelavani-a-souvislosti/glosa-svet-knihy/deklarace-nezavislosti-plne-zneni-full-version