Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

PODNIKÁNÍ VE SVĚTLE „PŘÍTOMNOSTI“

Pamatujte si, že jediným prostředkem, kterým mohou Síly „Přítomnosti“ pracovat pro vás, je skrze vaši mysl a tělo, váš pocitový svět; a pamatujte, že váš pocitový svět je nejdůležitější ze všeho, je to váš elektrický rozvaděč a jsou to vaše pocity, které jednají ve vašem světě. Pocit je nejpozoruhodnější záležitostí v celé historii lidstva! 

Vaše pozornost je silná; ale váš pocit je mnohem silnější a je tou nejmocnější věcí, kterou dnes používáte, jakmile pochopíte, že máte zodpovědnost a že to musíte řídit plně vědomě. 

Mohu vám učinit návrh? 

Vyvolejte nejen zdokonalovací Aktivitu svého světa, ale zahajte i konkrétní činnost, abyste nasměrovali tuto Energii do vašeho podnikání takovým způsobem, abyste obdrželi úspěch.  

Vaše podnikání je důležité; vaše vnější aktivita je důležitá, jako prostředek, jako kanál, kterým můžete nalévat Síly své „Přítomnosti“ do činnosti lidstva. Směřujete-li to do svého podnikání, nemůžete ve vašem konání nebo v čemkoliv, na co zaměřujete svou pozornost v  obchodní činnosti vnějšího světa, selhat.

Pamatujte si, že vše, co můžete použít z Inteligence, která kdy vyšla k jakékoli lidské bytosti na Zemi, pochází z této „Přítomnosti“. Někdy máte sklon si myslet, že sbíráte nápady zvenčí, a děláte to. Ale přemýšlejte, co děláte!  Sbíráte nápady ostatních, prostřednictvím dalších lidí. Některé jsou dobré, některé nejsou. 

Proč se tedy neobrátit k této „Velké Přítomnosti“?

Každý z vás, každou noc před spaním, zaměřte svou pozornost tímto směrem a požádejte Ji, aby vám poskytla dokonalé nápady, týkající se vašeho chování a vašeho podnikání. Tímto způsobem vyvoláte Nekonečnou Energii SvětlaSíly, Odvahy a Inteligence, která bude řídit vaši činnost ve vašem světě. A vy z vašeho podnikání uděláte jakýkoli úspěch, který jste si vybrali. A nebude před vámi v tomto konání stát nic. 

Poté, co se vaše firma stabilizuje díky úspěšnému konání, můžete zavolat „Přítomnost“, aby vám poskytla někoho, kdo se postará o vaše podnikání. Zjistíte, že jste schopni mít prostředky a čas na to, abyste použili Řídící Inteligenci, vyšli ven a šířili tuto věc mezi ostatní, kteří, ve svém Srdci, chtějí o tomto Velkém Světle vědět. 

Někdy existují tací lidé, kteří si pomocí předem vytvořených myšlenek, nebo poslechem pošetilých drbů, nebo něčeho podobného myslí, že Toto je něco, řekněme, přitažené za vlasy; ale vy víte, že není. Víte, že „Přítomnost“ je Zdrojem veškerého Života, Inteligence a Aktivity. Bez toho by žádná lidská bytost neměla svobodu; žádná lidská bytost by neměla inteligenci, s níž by mohla jednat. Nikdo by neměl sílu něco dokázat.

Všimněte si při svém vyvolávání „Přítomnosti“ – ať už je to směrem k vašemu podnikání, ať už je to kvůli vašemu vlastnímu Rozvoji Světla, nebo při shromažďování Sil Úspěchu – voláte „Přítomnost“, aby konala a Láska, Moudrost a Moc jednají v rovnováze a harmonii. 

Žádný bod tohoto trojúhelníku nemůže působit samostatně.

Pokud Energie Božské Lásky jedná bez Moudrosti a Síly, výsledkem bude extrém. 

Pokud Moudrost jedná sama, bude to podle lidských měřítek chladné a bezcitné. 

Pokud Moc bude konat sama o sobě, nažene každému jen strach. 

Sledovali jsme gentlemana ve Washingtonu D.C. před mnoha lety, jak to zkoušel. Pojal tuto myšlenku vyvolání některé z těchto činností Vědění a náhodou se soustředil na Moc. Za krátkou dobu všichni jeho přátelé a společníci zmizeli, protože se ho začali bát, protože cítili, jak tato Moc neustále stoupá, jak ji stále shromažďuje. 

Můžete shromáždit jakoukoliv sílu, kterou chcete, a bude to fungovat; ale pokud je to Moc, může se stát snadno destruktivní.  Pokud je to Moc Lásky, jako Božská Láska, může to uletět k sexuální aktivitě, pokud nebude ovládána Moudrostí. Pokud Moudrost jedná sama, může se stát snadno chladnou a bezcitnou. 

Jedinou Silou, která dosahuje trvalý úspěch ve všech oblastech činnosti lidstva, je Láska, Moudrost a Moc v rovnováze; a žádná lidská bytost se nedokáže udržet v rovnováze bez Síly své „Přítomnosti“ – a tím je vaše vyzývání „Přítomnosti“, aby uvolnila své akční síly ve vás a skrze vás a ven do vašeho světa. 

Dovolte mi, abych vám navrhl toto: pokud podnikáte a máte obchodní kancelář, jděte do své kanceláře dříve, než tam ráno bude kdokoli jiný, a pověřte ji Dokonalou Aktivitou; naplňte ji Energií Lásky, Moudrosti a Síly, aby se tato rozšířila mezi vaše zaměstnance a produkovala Svou Harmonickou Činnost a udržovala tam Svou Nadvládu.

Poté vyvolejte Energii Božské Spravedlnosti uvnitř a skrze sebe a své lidi a budete mít takovou Velkolepou Aktivitu, jakou svět vždy hledal, ale nikdy nepoznal, kromě několika málo případů.

 

Život je praktický a vše, co vaše „Přítomnost“ poskytuje, je Aktivita Života. Není na tom nic neobvyklého, je to jen o praktickém porozumění, jak aplikovat tyto zákony do vašeho života. Nyní tyto proudy Energie vtékají dovnitř a skrze vás po celou dobu – možná jen fragmentárně vzhledem k tomu, co můžete vyvolat svou pozorností a aplikací; ale když vezmeme jako příklad dnešního běžného jedince, tato Síla protéká skrze vás. Když tomu lidé nerozumí a neustále na to reagují svárem, pak přenáší tento svár do svých světů. 

Potom se to před nimi najednou objeví a lidstvo se diví, proč jejich úspěch není takový, jaký chtějí, aby byl. Je to pouze proto, že lidstvo nepochopilo samotný Život, který proudí dovnitř a skrz ně ven do jejich světa, jehož prostřednictvím dosahují úspěchu, zdaru, nebo čehokoli jiného. 

Ale když pochopíte Sílu své „Přítomnosti“ a zaměříte svou pozornost na daný cíl, soustředíte všechnu tuto Sílu své „Přítomnosti“ přímo na tento předmět a držíte ji tam s určitou přesností a aktivitou až dokud samotná Síla nedonutí tuto Energii projít a dokončit to. Je to ta nejdokonalejší věc na světě, pokud se na to podíváte jako na praktickou aplikaci do svého života – není na tom nic neobvyklého. 

Ne, abyste začali přemýšlet o své „Mocné Já Jsem Přítomnosti“ jako o něčem mystickém. Tak to není. Je to ta nejpraktičtější věc na světě a jediná věc, díky níž je cokoli trvalé.

Při neúspěších a ztrátách, které sužovaly lidstvo, by takové věci nebyly možné, pokud by pozornost jedinců byla pevně udržována na „Přítomnosti“. Říkám vám, studenti, pamatujte si, že každý den musíte mít jistou, neporazitelnou ochranu své „Přítomnosti“, vztahující se na vás a vaše záležitosti. Nezanedbejte to. Pokud ve vašem Proudu života, v nějakém předchozím provedení bylo něco – řekneme to jen pro vyjádření – „destruktivní“ a to se nyní pokouší vyjít ven, pokud nepoužíváte Nepřemožitelnou ochranu a Fialový Stravující Plamen, Zákon vaší bytosti by umožnil, aby to vešlo do vašeho světa a našlo to svůj výraz ve vaší dnešní činnosti.  Je to přirozená věc. Je to absolutně svázáno s tím, že tomu nelze zabránit, pokud nezavoláte dostatečnou ochranu své „Přítomnosti“ a nepoužijete Fialový Stravující Plamen, který rozpustí vše, co se objeví, protože, a to si pamatujte, že kdykoliv ve vaší činnosti obracíte pozornost k „Přítomnosti“ ať vědomě, nebo nevědomě, vyzýváte vše naakumulované, aby bylo rozpuštěno a spotřebováno – protože to vy jste tohoto stvořitelé. Musíte se toho zbavit; a ať už to chcete udělat nebo ne, vybízí vás k tomu samotný Zákon vaší bytosti, vaše „Přítomnost“. Pokud tedy nepoužíváte pravidelně Stravující Fialový Plamen, některé z těchto věcí naleznou zhmotnění ve vašem vnějším životě, a to není nezbytně nutné.

Viděl jsem tyto podmínky, a tolik si přeji, aby jednotlivci porozuměli a používali Stravující Fialový Plamen, aby se tyto destruktivní věci, myslím tím diskordantní nebo destruktivní, nezhmotnily – protože to jsou věci, pokud jim nerozumíte, které vás mohou odradit, a to není nutné. Používáním těchto zákonů se dotýkáte Vítězství Života, Vítězství dosažení všeho. Nejste vydáni na milost ničemu, dokonce ani tomu, co stvořili lidé. Jste Vítězství Života, a to si pamatujte!

Na světě není nic, co by vás mohlo vyděsit, nebo vám v budoucnu způsobit okamžité selhání. Jste pány svého světa, pokud zavoláte Sílu své „Přítomnosti“ do akce a udržíte se v harmonii. Pamatujte, nemáte žádnou šanci, pokud neudržíte své pocity harmonické, ale když svůj pocitový svět ovládnete, ve vnějším světě neexistuje žádná provokace, která by vás rušila. Když poznáte Sílu této „Přítomnosti“, budete se moci ovládat a udržovat se v harmonii. Proto ji stále volejte a vnášejte ji do svého podnikání, do vašeho domova a do vaší činnosti. Je to Velící Přítomnost.

Nic před ní nemůže obstát, protože tam, kde se projevuje Světlo, temnota zmizí. 

Saint Germain(I AM Discourses) ; volný překlad, úprava + foto: Maia Špačková

2 komentářů

 • Avatar photo

  lili

  milá Maio, děkuji 🌺, nádherná slova, prozatím všemu moc nerozumím, ale krásně to na mě působí. Překrásné fotky 🌹🌷. Koupila jsem si krásnou knihu – Fialový plamen v praxi, cesta k osobní transformaci od Elizabeth Clare Prophet.
  „Fialový plamen můžeme nasměrovat do jakékoli oblasti svého života, ve které si přejeme změnu, například do nepříjemného vztahu, náročené situace v práci či zdravotního problému. Fialový plamen má schopnost rozpouštět a transmutovat (transformovat) naše negativní myšlenkové a energetické vzorce i negativní myšlenkové vzorce druhých lidí a navracet energii do stavu dokonalosti.
  Můžeme jednoduše vložit svůj problém do fialového plamene a nechat tento plamen, aby pohltil veškerou negativitu a odhalil nám správné řešeni.
  Já Jsem bytost fialového plamene! Já Jsem čistota, kterou si Bůh přeje! „