MAIA TEXTY

JAKOU MÁŠ VIZI PRO ŽIVOT?

Poslední dobou, tak jak nikdy dříve, 

se stále skloňuje potřeba zachránit planetu. 

Mnohem více než potřeba zachránit lidi.

Tyto nesouladné myšlenky se uchytily všude, 

včetně esoterické a alternativní scény. 

Dokonce i tam je sdílen názor, že za tento stav mohou pouze lidé.

Bohužel to není tak zcela.

Lidé mohou pouze za jednu věc, a to, 

že odevzdali svou sílu a moc do rukou samozvaných autorit a vládnoucí třídy.

A tyto tzv. autority a ti, kdo drží otěže ekonomiky a politiky 

před lidmi zatajili obrovské množství jednoduchých technologií, 

které by lidem poskytly pohodlí 

a přitom by zachovaly přírodu v její plné, nebo vzrůstající hojnosti.

Technologie existují, dokonce takové,

které vytváří elektrickou energii z etheru,

jelikož elektrony jsou všude, nesou čistou Energii Stvořitele 

a udělají cokoliv jim přikážeme.

Ani věda doposud není schopná jasně vysvětlit, 

co to ta „elektřina“ ve skutečnosti je.

Plasty z konopí, které mají unikátní vlastnosti apod.

Můžeš za to Ty, Ty, Ty a Ty, že tyto technologie lidstvo nevyužívá?

Jak jsi k tomu přispěl?

Zasloužíš si za to trest?

Zasloužíš si doživotní otroctví, neplodnost, nemoci, 

každodenní dřinu za malou almužnu, 

zákaz cestování a užívání volného času podle svého rozhodnutí 

a být namačkán v králičích kotcích ve velkých městech, 

abys neubližovat a neničil přírodu?

Vrátím se do ezoterické a alternativní oblasti, 

která oplývá různými vizemi pro lidstvo.

Především s ohledem na záchranu a zachování planety Země.

Jako by Země byla nesvéprávná bytost, 

jako by sama neměla prostředky a dostatek moudrosti k tomu, 

aby si poradila sama.

A víte, proč nás Země ještě všechny nesetřásla ze svého povrchu?

Protože mnohem lépe ví, 

že v této době lidstvo jako celek nenese takovou míru zodpovědnosti za stávající stav, 

jakou se nám různé fanatické elity snaží podsunout.

Bohužel, většina lidí rádo na tuto vábničku sedá.

Ale většinou o kousek dál, než pohledem na sebe.

Pak se do pozornosti dostávají jiní lidé než jsou oni sami, 

takoví, co mají hodně dětí, 

nebo takoví, co jezdí každý den autem, 

tací, co mají jinou barvu pleti, jinou výši konta atd…

Ideální stav, jak rozdělit lidstvo, nacpat ho do škatulek,

o které si samo říká,

a vládnout mu ještě tvrdší rukou.

I v této době si stále mnozí myslí, 

že je velmi úctyhodné myslet na dobro druhých lidí – především, 

je to tak povznášející, tak ezoterické, tak mírumilovné….

Ve jménu lásky a dobra ve svých myšlenkách a vizích diktují druhým, 

především přeci pro jejich vlastní dobro, jak by měli svůj život žít.

Myšlenky směrované ven na blaho druhých jsou vždy poznamenány násilím. 

To produkuje nízko vibrační frekvenci a ta je lehce zmanipulovatelná.

Pak se tohoto manipulovaného kolektivního vědomí 

chopí mazané hlavy a tato přání lidem pěkně nalinkují, 

a začnou je prosazovat nařízeními a zákony.

A tak alternativou desítky let toulající se myšlenka 

o směšnosti a škodlivosti aut s odkazem na moudrost indiánů, 

se změnila v pád automobilového průmyslu 

a omezování svobody pohybu člověka, 

která stála za růstem a blahobytem jakékoliv společnosti.

Tyto alternativní myšlenky stály jako podstata zneužití lidské tvořivé energie.

Myšlenka je vždy základem reality. 

To, co se právě rodí z místa EU,

po velikém potlesku za alternativní myšlenky o autech, 

již vidí téměř každý z nás.

A tak ve jménu dobra pro planetu Zemi, 

ve jménu dobra pro každého člověka, 

zde máme rodící se největší tyranii všech dob.

Možná i ezoterikou a alternativou požadovaný návrat 

do prvobytně pospolné společnosti.

Lidstvo vždy dostává to, na co myslí.

S opakující se chybou, kdy neustále podceňuje sílu myšlenek.

Do této skupiny jsou zahrnuti i ti, co si myslí, 

že stojí nad životem běžně smýšlejících lidí,

jež nechápou jejich alternativní smýšlení a pohled na svět.

A teď vám sem vložím pár textů, 

které se toulaly internetem kolem roku 2012.

A vy si můžete porovnat, 

co bylo plánováno, 

a kam až se to dostalo doposud.

EU-financovaná skupina vytyčuje pro příštích 40 let scénáře drakonické kontroly populace

EU-financovaný mozkový trust pro projekt s názvem Ekonomická síť jediné planety (One Planet Economy Network – OPEN:EU) v roce 2011 vytvořil dokument, který nevyvolal žádnou pozornost, ať už mainstreamových či alternativních mediálních kanálů. Trvalo to až dosud.

Dokument s názvem Scénáře dosažení Ekonomiky jediné planety v Evropě sestává z několika scénářů čili „cest“, po nichž EU může kráčet, aby dosáhla vizí vytčených v „Ekonomice jedné planety“. Jelikož je financován Sedmým rámcovým programem Evropského společenství a Světovým fondem divoké přírody, tak tento dokument pečlivě dodržuje scénář Agendy 21. Autoři v tomto dokumentu prosyceném termíny jako „trvalá udržitelnost“ a „ekologická stopa“ vytyčují čtyři různé cesty k dosažení toho, co tato skupina popisuje jako „ekonomiku jediné planety“. Jak se uvádí v samém počátku této zprávy:

„Jsou zde čtyři verze, které poskytují alternativní, avšak nikoliv nezbytně ideální vize přechodu na Ekonomiku jediné planety pro Evropu do roku 2050. Tyto prezentují jak ilustraci života v Evropě v roce 2050, tak politická opatření nezbytná pro podporu tohoto přechodu do tohoto společného koncového bodu na základě různých předpokladů o budoucnosti.“

Tyty čtyři „verze“ se uvádí následovně:

1: Chytrost a péče

2: Rychle vpřed

3: Bod zlomu

4: Pozvolný pohyb

Abychom získali jasný obrázek o drakonických způsobech projektovaných k dosažení vizí vytčeného globálního zakončení, bude nezbytné tu citovat autory přímo a úplně, zvláště pak ze scénáře „Bod zlomu“. Ta „politická opatření“ zmíněná uvnitř obsahují i následující:

„EU musí přijmout důrazná opatření k omezení růstu populace, jak v Evropě, tak což je ještě důležitější, ve zbytku světa, jenž čelí rostoucí poptávce v době, kdy technologické inovace stagnují a globální nedostatek (např. fosilních paliv a zemědělské půdy) tlačí ceny nahoru. V některých evropských zemích průměrná délka života stagnuje; v jiných už klesá.“

Jen o kousek dál pod nadpisem „Demografie“ čteme následující:

„Počínaje rokem 2012 bude jedním z opatření ke kontrole růstu populace nafázování přídavků na děti pro rodiny s více dětmi. Do roku 2020 se budou přídavky poskytovat maximálně do 2 dětí. Jelikož se ekonomika obecně bude stávat více náročná na pracovní sílu, budou uvolněny imigrační politiky, aby nalákaly méně kvalifikovanou pracovní sílu, zvláště do zemědělského sektoru. To dále v EU zvýší sociální napětí. Bilaterální obchodní dohody budou vyžadovat, aby obchodní partneři realizovali opatření ke kontrole populace.“

„V roce 2050,“ píše se v dokumentu, „budou Evropané nuceni přijmout návyky zeleného způsobu života – např. přes zákazy dlouhého cestování jednotlivců, nebude-li to kriticky důležité. Do té doby se letecké cestování pro většinu lidí stane příliš drahé. Státní kontrola a všechny velice vlivné dostupné kanály vzdělávání, jakož i ty mediální a marketingové budou toto poselství neustále šířit a posilovat, aby došlo k přijetí a pevně zabetonovanému vnímání trvalé udržitelnosti.“

Scénář populačních bariér ve stylu Agendy 21 je rovněž rozpracován do:

„Většina Evropanů bude žít v hustě zalidněných městských oblastech v sourodých, efektivních sídlištích. Většina domácností bude sestávat ze tří nebo méně členů rodiny. Sídliště budou skromná, energeticky úsporná a budou obsahovat chytré měřáky, které umožní správcům kontrolovat zátěže a stavy při monitorovaném využívání, vynutit příděly či omezit spotřebu elektřiny, bude-li to nezbytné.“

„Do roku 2020 bude většina mediální kanálů pod tuhou kontrolou vlády a budou využívány, aby zkoušely provádět management změny chování a prosazovat „hru jen v rámci omezených přídělů jako módně cool“ a vysílat poselství o „zelených způsobech růstu“.“

Poslední ze scénářů vytčených touto skupinou v EU financovaném projektu se jmenuje „Pozvolný pohyb“ a zmiňuje, že „Evropská monetární politika je silně spjatá s cíli Ekonomiky jediné planety. Evropská centrální banka a národní banky se chopily role konstruované k tomu, aby evropskou ekonomiku směřovaly na cestu, která je v souladu s Ekonomikou jediné planety.“

Profesor volá po inženýrství lidí, aby se zachránila planeta

Ředitel pro magisterský program v bioetice na New York University Matthew Liao vydal článek s nadpisem „Umělí lidé mohou držet klíč k záchraně světa“ prosazující, že aby se bojovalo s člověkem způsobenou klimatickou změnou, tak bychom měli uvažovat o „produkci k Zemi přátelských lidí“ za použití „inžerýství lidí“.

Liao tvrdí, že série vědeckých zásahů – počínaje farmaceuticky vyvolanou netolerancí k určitým jídlům přes „předběžnou implantaci genetických diagnóz“ za účelem tvorby menších dětí až po vylepšení kognitivních funkcí i to, co by mohlo ženám zabránit, aby otěhotněly – je v „blízké budoucnosti“ nejen „proveditelné“ nýbrž by mohlo být i „široce přitažlivé“. V tomto článku ve skutečnosti předkládá nápad, aby rodiče dávali dětem hormony, aby zabrzdili jejich růst spolu s přijetím politiky, kdy by se lidé mohli rozhodnout, zda chtějí mít „jedno velké dítě nebo děti střední velikosti či tři malé děti“.

Ač by tato „vylepšení“ byla údajně dobrovolná, Liao přistupuje k prosazování myšlenky, že by se na lidi protloukající se globální ekonomickou depresí mělo působit přes nabídky daňových zvýhodnění a bezplatnou zdravotní péči výměnou za ochotu k biomedicínským modifikacím.

Jako důvod, proč je zapotřebí lidi vědecky editovat, Liao argumentuje, že věda o geoinženýringu „vypadá pro planetu moc riskantně“. Změna lidí na vědecké experimenty je však zjevně na 100 procent spolehlivá.

Červí továrny v Číně chtějí nakrmit svět

Čínští podnikatelé, kteří se zaměřují na výrobu potravin, se stále častěji upínají k hmyzu, který by se podle nich v blízké budoucnosti mohl stát významnou položkou lidského jídelníčku. O jedné takové informoval francouzský list Le Monde s tím, že sušené larvy či proteinový prášek z hmyzích exoskeletů má v nabídce již nyní.

A další výzvou, která před ním stojí, je přesvědčit zákazníky, aby jedli něco, co pořád ještěvyvolává spíš nechuť než touhu zakousnout se. I když si Číňané zvykli na červy mnohoštětinatců, naservírovat jim drobné larvy je něco jiného. „Vidět je na talíři spouští psychologické zábrany, které je těžké překonat,“ řekl Li. 

Proto je podle něj důležité investovat do vzdělávání

a přesvědčit lidi o nutričních hodnotách hmyzu.

CELÝ ČLÁNEK ZDE: http://www.novinky.cz/veda-skoly/280773-cervi-tovarny-v-cine-chteji-nakrmit-svet.html

Úvodní text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

 • Avatar photo

  Gabriel

  Otázka budoucího rozvoje či nerozvoje naší planety je velmi zajímavá. Z pohledu Zákona Přitažlivosti ve vesmíru jasně funguje princip, že podobné se přitahuje a základem všech zhmotnění na tomto světě jsou myšlenky, rozumějte fantazie a touhy nás, lidí.
  Pokud tedy někdo má záměr odlidnit naší planetu, pak čistý materialismus, hlásající, že vše je prvotně hmota je vlastně ideální koncept.
  Tím totiž stanovuje základní axiom, že vše je dané jako hmota, konečné a nerozvíjející se, nemnožící se – tedy kromě lidí a některých druhů zvířat. Zvláštní, jak se to někde hodí a jinde nehodí, ten axiom. Totiž, planeta neroste, zdroje jsou konečné, ale my lidé se tomu nějak vymykáme a jako na potvoru náš počet roste a to se zrychlením, ne konstantě.
  Zatím co podle statistik trvalo celé dlouhé věky, než se údajně lidstvo zdvojnásobilo z jedné a dvě miliardy lidí, tak poslední dekády rosteme tak rychle, že populační křivky jsou stále strmější.
  Nechci zde polemizovat nad těmito tvrzeními, to je na jinou diskusi a s jinými podklady.
  Chci jen obrátit vaší pozornost na fakt, že pokud vše je jedna hmota, na Zemi daná a pokud zde platí zákony o zachování hmot a energie, pak z čeho vzniká lidská populace?

  Jinak řečeno – pokud nebudeme vnímat planetu a náš život materialisticky, ale metafyzicky, pokud uznáme prvotní myšlenku, jako hybatele všeho, pak musíme přiznat, že tak, jak utváříme své bytí, svou existenci, tak jsme schopni utvářet i své okolí, své prostředí.
  Naše mysl vytváří svou vibrační energií to, po čem toužíme. Vytváříme si své bytí, svůj kontext, vše okolo nás. Své životní situace. Krásnou přírodu s jejími bohatými zdroji všeho. Souladem s tím, co máme za eony věků ve svém Zdroji, utváříme to, co potřebujeme a co využíváme.

  A pokud někdo dnes říká, že planeta je chudáček, kterého musíme bránit, tak říká vlastně toto: Planeta je hloupá a nemyslící oběť, která je v rukou miliard stále početně rostoucích pomatenců, kteří ji zničí!
  Ale tak to není. Tohle jsou teorie blízké Darwinově teorii o opicích a lidech, kterou mimochodem přes smrtí sám autor odvolal, ale to tomu už nikdo nevěnoval pozornost. Protože už dávno sloužila jako základ filosofiím Marx – Leninského typu o vedoucí úloze proletariátu a špatnosti kapitálu a kolektivním dobru. Škoda, že si tohle a Zákon přitažlivosti neuvědomují ti, kteří tak zdatně svou naivitou pomáhají šílencům, kteří se snaží odlidnit naši planetu a zastavit zde veškerý rozvoj. Každé vyhlášení jak auta či jednorázové pleny nebo to či ono, co ulehčí náš život je vlastně nepotřebné a škodí planetě, jen napomáhá brutálnímu směřování do novodobého otroctví, mnohokrát velmi dobře popsaného v různých dystopiích.

  Proto bych rád, aby si každý, než začne „zeleně“ přemýšlet, uvědomil, že trvalý rozvoj ve smyslu našeho myšlenkového růstu se odrazí do našeho lepšího života, ne naopak. Tedy ne že omezení nám přinese život a že dobře už bylo. Toto Zdroj jistě nechce. Přicházíme sem do hmoty proto, že to má být pro nás zážitek, který na vyšších úrovních bez hmoty zažívat nemůžeme a radost má být prvotní. Tak se tak chovejme, odeberme svou moc těm, kterým jsme ji neprozřetelně vydali a užívejme si tento rozvoj zde, v souladu s naším Zdrojem.

 • Avatar photo

  Katka M.

  Gabriel,

  ďakujem za tvoj príspevok.
  Ja sa tejto téme veľmi nevenujem, preto som za článok aj príspevok veľmi vďačná. A keď tak nad tým rozmýšľam áno….je to všade okolo nás o manipulácii a podsúvaní niečoho, čo si ani neuvedomujeme.
  Uffff……toľko sa toho deje.

  Som šťastná, že vieme, že to chceme inak a aj to, že sa to dá aj inak.

  ešte raz veľká vďaka!
  Tvorme si svoj láskyplný svet ❤️