Transformace

AŽ BUDE TEMNOTA PŘED ÚSVITEM NEJVĚTŠÍ …

Až bude temnota před úsvitem největší, vězte, že je to duchovní vodítko, takže otevřete oči a nenechte se vyvést z míry houkáním sov a podivnými zvuky, jež slýcháte uprostřed noci.

Běžte vpřed na temné území a držte zapálenou svíčku, abyste viděli, co tam je, snažte se to pochopit, pak otevřete své srdce a vězte, že chorobná mysl uvnitř lidské duše chce být uzdravena.

Nemocná mysl vás separuje jednoho od druhého a vytváří násilí mezi milenci, rodinami a přáteli. Je to temné násilí, co se halí do tajemství a ovládá ducha způsobem mnohem rafinovanějším, než je sebevětší kontrola mysli, k níž mohou vaši manipulátoři v trojrozměrné realitě kdy dospět.

Manipulátoři mysli a ti, kdo ovlivňují počasí a všechny aspekty vaší ekonomie, náboženství, vzdělání a medicíny, budou odhaleni, protože nyní už jste připraveni převzít vládu a řídit sami sebe.

Jedině pochopení, že jste byli ovlivňováni, vám pak dodá odvahu chopit se vlády. Jako lidé jste se natolik zřekli moci, jež nabízí život, že ani nevíte, že jste chodící mrtvoly.

Ti, kdo jsou zodpovědní za vaši svízelnou situaci, si o sobě myslí, že jsou mnohem lepší než vy; avšak jejich temnota jim navozuje nekonečné potíže. Musíte začít tato zranění léčit. Váš soucit a odpuštění musí zahrnovat pochopení existence v širším měřítku než na úrovni zdánlivě jednotlivých trojrozměrných událostí, uvědomění, že na stránkách Knihy Země dominuje toto zneužívání moci.

Léčivý proces musí jít do hloubi. V něm objevíte svoji moc a v ideálním případě vyléčíte své raněné vůdce, jako že ranění vskutku jsou.

Někteří se vyléčí sami, jiní se ke své hanebnosti veřejně doznají, a jakmile odhalí svoji temnotu, stanou se z nich velcí vůdci. Ale většina přivodí svůj vlastní zánik a vy budete muset čistit astrální pláně od jejich znečištěných forem.

Budete se muset obrátit na lidi, na ty, co uchovali při životě svoje staré tradice, sdíleli mezi sebou nauky předků, mystéria a pravdy duchovního světa, ctili důležitost rovnováhy mezi světlem a tmou, důležitost čtyř světových stran, čtyř prvků a očistných rituálů a praktik, které vám byly zanechány. Tohle je jeden z největších úkolů, jimž nyní čelíte: jde o to, jak se vypořádat a jak si vzít zpět svoji moc od bytostí, které nevidíte, od bytostí, které mají mnohem větší moc, než jste si kdy uvědomovali. Takže jsou to plazi, kdo potřebují uzdravit, aby mohla být znovu nastolena frekvence lásky jako základu jejich existence.

Neříkáme, že všechny plazí energie bezuzdně směřují vstříc zlu, stejně jako by nebylo fér říkat totéž o všech lidech, ačkoliv by to tak mohlo vypadat, kdyby nezasvěcenému chyběly informace o té či oné skupině. Víme, že je spousta dobrých lidí, a je čas, aby se probudili, protože jsou zakódováni, aby prošli zkouškami své vlastní moci.

Jako plejádští cestovatelé a skokani v čase, kteří se snaží poznat a prosondovat sami sebe, jsme samozřejmě nahlíželi do temných, velmi temných kapitol větší Knihy existence a viděli jsme tyto zkoušky stále znovu a znovu. Jsou na každém místě odlišné, a přitom jsou všechny stejné. 

Co vás drží v separaci je zvrácenost, čerpání energie z toho, že ubližujete ostatním. Vaše tělesné smyslové systémy a mechanismy přístupu k vším, prosvětlenějším a extatičtějším frekvencím jsou zpravidla uzavřené, zabedněné a opatřené cedulemi „vstup zakázán“.

Bytosti, které se živí zraňováním ostatních, ať už jsou to lidé nebo multidimenzionální entity, sytí svá energetická pole omezeným kanálem a tato energie jimi volně neproudí.

Když tedy získají přístup k energii, chtějí jí hodně a zpravidla energii násilné povahy. Ti, kdo způsobují újmy ostatním, jsou energeticky vyhladovělí. Proč? Protože nemají lásku a necítí se propojení a jsou před životem uzavření. Bez lásky je z vás právě taková chodící žijící mrtvola.

Není zrovna potěšující dozvídat se o sobě jako o lidech takové věci, ale my to neříkáme nebo to s vámi nesdílíme proto, abychom odsuzovali.

Vidíme Zemi a její cykly jako proudy energie.

Naším záměrem je dát vám poznat, kdo jste, nastavit vám zrcadlo a zdokumentovat výpravu, kterou jste jako lidstvo podnikli.

Když lezete na horu, je to úplně jiný zážitek, než když jste na pláni a ohlížíte se. Lezení navozuje možnost zhodnotit terén z jednoho bodu, pak jej přehodnotit z jiného. Vy teď žijete v mokřinách Země. Existují povznášející místa, jež lze navštívit, a krásné časy, které možno zažít, ale mokřiny vynechat nelze. Zatuchlá temná energie musí být vzata na vědomí, pak se můžete dle libosti rozhodnout, co s mokřinami uděláte. Starověcí bohové odvodnili mokřiny Mezopotámie a vytvořili úrodné pozemky.

Vaší pozornosti se domáhají četné volby kreativní povahy, avšak v tuto dobu je pro vás nejdůležitější zaměřit všechny síly na uzdravení. 

Masový neklid povede k revolucím, povstáním, voláním po pomstě a anarchii a mnozí vůdci ze svých zemí uprchnou. To je samo o sobě znamení. Lidé naleznou svůj hlas. 

Spojené státy mají svůj osud jako každá jiná země na každém kontinentě. Ať se nalézáte v kterémkoli koutě světa, ať vašimi žilami koluje jakákoli krev, nalezněte svoji hrdost a buďte hrdí na to, že jste lidé.

Musíte se spojit jako kolektivní lidské bytosti; právě tento druh hrdosti pramenící z toho, že jste člověk planety Země, ve vašem kolektivním životě chybí. Nemluvíme o arogantní pýše, ale o hrdosti, která otevírá vaše srdce a spojuje vás s jednotou. Tím obohatíte svůj rodokmen a svoji kapitolu v Knize Země o kvality v podobě důležitosti a smyslu.

Skrze nebesa k vám přicházejí energie různých forem a velikostí, ačkoliv se zdá, že vaši největší výzvu představují plazi, protože jsou to zákulisní vládci. Jsou zejména dominantní ve Světovém řídícím týmu a dalších organizacích, které máte v úctě, zvláště těch náboženské povahy. Ty podněcují své stoupence a členy, aby provozovali nesmyslné rituály a aby učili ostatní dělat totéž. Pokud se účastníte nějakého rituálu, ať je to váš rituál, v opačném případě se ujistěte, že chápete, co se při něm děje. Je snadné odčerpávat sílu, přimět vás pronášet aleluja, amen a modlitby, aniž byste doopravdy chápali, koho nebo co invokujete. 

Světová náboženství se propadnou do stejné stoupy, do níž budou vyhazovány učebnice dějepisu.

Nezvyklá pozorování na nebesích budou pokračovat – světelné pruhy a koule, komety, záhadné ohně na obloze, neobvyklé blýskání a bizarní jevy. Opět vám připomínáme, že bez tmy byste tuhle hru světla neviděli. Kosmické frekvence zahrnují mnoho vrstev plánů. 

Můžete se ptát: „Jsou tato pozorování přirozené děje, nebo jsou umělé?“

Stvořitel je ve všem, takže je něco přirozené?

Je něco umělé?

Není vše propojeno?

Frekvenční kontrola vaší mysli se na vaší planetě stane předmětem velikého zájmu: to, jak jsou vám dodávány vize prostřednictvím televize, počítačů, hudby, filmů a neviditelných mikrovlnných přenosů, jež ovlivňují vaše myšlenkové vzory a vzorce, podle kterých žijete. Kontrola mysli bude nahlížena jako důvod poslední bitvy s temnotou.

Zatímco vaši světoví vůdci budou ukazovat svoje rány a vyprávět své příběhy a vy uvidíte v každé zemi podobné vzory, budete se ptát: „Jak se to mohlo stát?“

Temnota zesílí a vy nakonec uzříte trojrozměrný plán utváření a programování lidského myšlení, s cílem separovat škatulky vaší mysli, jako byste měli vyjmenovat každou buňku svého těla, učinit z každé buňky odlišného jedince. 

Ti, kdo mají v plánu kontrolu vaší frekvence, by nejraději viděli všechny ty buňky odpojené jednu od druhé, žijící pohromadě a bez vědomí své separace, aniž by si uvědomovaly nějakou souvztažnost.

Protože se separujete od svých dětí, od síly svých genitálií, jeden od druhého a od potřeby poznat svoji sílu, poskytujete úrodnou půdu pro rozškatulkování své mysli.

Kontrola mysli není ničím novým.

Frekvenční kontrola je možná nový termín, avšak kontrola mysli tu existuje už velmi dlouho.

Zatímco zkoumáte způsoby, jimiž jsou kontrolovány vaše mysli prostřednictvím veřejných a neveřejných operací ve vašem světě, nakonec pochopíte kontrolu, jež přichází skrze dimenze: s jakou mocí, s jakým okultním odkazem a dědictvím doopravdy bojujete.

Knihy předků získají hlubší význam, když nebudete předem postulovat, co vám mají sdělit. Tyto knihy se zmiňují o příchodech z nebes a obsahují mnoho narážek na to, čemu budete čelit. Odhalení temnoty se vší její úděsnou mocí vám bude předzvěstí, jaká je moc bohů. 

Jedna věc bude stanou tváří v tvář perverzním praktikám a kontrole mysli v podání vašich světových vůdců a zaujmout pevný postoj a dožadovat se integrity, a zároveň milovat a mít soucit s tím, co byste chtěli ve skutečnosti zničit.

Ale bude to vážně něco úplně jiného držet se zpátky – jako v příběhu o Davidovi, jenž stanul před obrem Goliášem – až začnete chápat entity, jež tito hluboce ranění světoví vůdci doopravdy zastupují. Všichni vysoce postavení činitelé sami zjistí, že hrají role vůdců před masami, aby se každý z vás nakonec přihlásil ke své vlastní moci.

Učení temné strany vám ukazují pasti, jimž se máte svým mociplným dědictvím vyhnout.

Jak dochází k urychlování, nacházejí se ti, kdo jsou ochotni se v současné době odhalit, na svém vlastním pódiu, kde zrcadlí světu nové učení. Jsou to zvláště ti, jimž se dostává veliké pozornosti. Nikdo nikdy není obětí, ačkoliv podmanitelé by rádi, abyste věřili v opak.

Jak jinak by si vás mohli podmanit?

V největší Knize existence a v Knize Země žádné oběti nejsou, pouze ti, kdo zapomněli, že jsou tvůrci, a kdo si zvolili strach, zapomněli na lásku a separovali se.

Je to stejný příběh s jinými hráči, který se hraje pořád dokola.

I když ve skutečnosti, v širším rámci, je to stejný příběh se stejnými hráči, který se hraje pořád dokola.

Žádáme vás, abyste za pomoci odvahy vyvěrající z vaší bytosti vyvolali temnotu, která čeká na vyléčení.

Z místa lásky a z místa odvahy vás, jako Světelnou rodinu, žádáme, abyste vyslali výzvu a řekli:

„Temnoto, jež praktikuješ zneužívání moci, síly,

zvrácenosti národů a Země jako takové,

Je čas, aby ses odhalila.

A v odhalení je uzdravení.

No tak předstup Temnoto,

aby tě svět mohl poznat,

a pak můžeme poznat Světlo

a zaradovat se všichni jako celek.“

Je to vznešená výzva a neznamená, že se temnota chopí moci nad vaším životem.

Vyzýváte temnotu a ty, kdo zneužívají energii, k uzdravení.

Zdroj ukázky: Světelná rodina: Barbara Marciniak

Fota: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Tento text se vám bude hodně líbit,
  a vím, že mnozí,
  poté co jste zažili za poslední dva roky,
  mu budete velmi dobře rozumět.

  Před deseti lety by ho mnozí jen tak povrchně přečetli
  a pomysleli si něco o nějakém ujetém duchovnu.
  V současnosti,
  jak občas vidím v diskuzích ohledně politiky,
  velmi často lidé zvedají znovu a znovu otázku:
  „To snad ani nejsou lidi?“

  Tak v tomto textu najdete hlubší porozumění toho,
  o co jde,
  a také,
  že mnohé je v Knize Země již napsáno,
  jako velmi pravděpodobný výsledek,
  kdy Světlo zvítězilo nad Temnotou. 🙂

  Moc se snaží tento výsledek změnit,
  ale i tak vědí,
  že i když sklizeň pro ně bude veliká,
  úrodné pole jim už nebude patřit.
  Vědí,
  že poslední sklizní
  jejich nadvláda končí.

  Všichni, kdo tomu rozumíte,
  budete vědět včas, co máte dělat.
  Veškerou Moc a Vědění máte uvnitř sebe
  a Světlo vás právě v těchto časech odemyká. 🙂