MAIA TEXTY

KRÁLOVSTVÍ „BOŽÍ“ JE V TOBĚ A VŠUDE KOLEM TEBE

Království „Boží“ je v Tobě

A všude kolem Tebe.

Nikoliv v budovách ze dřeva a kamene.

Rozštípni kus dřeva

A já tam budu.

Nadzvedni kámen

A nalezneš mě.

To jsou slova pronesená Ježíšem Kristem.

Ten, kdo pochopí jejich význam,

nikdy neokusí „smrt“.

V roce 1945 byl v Nag Hamadi objeven svitek, který je popisován jako „Tajemná slova Ježíše Krista“.

Svitek obsahující apokryfní evangelium svatého Tomáše byl vědci z celého světa prohlášen za autentický záznam Ježíšových slov.

Vatikán odmítá toto evangelium uznat a označil jej za blud.

Čeho se Vatikán bojí?

Bojí se o svou moc?

Co je moc?

Moc je ve skutečnosti „dostatek informací“.

Světlo vyjadřuje přístup ke všem informacím.

Temnota informace zadržuje a utajuje.

A tak celou dobu, celých 300.000 let, se zde na Zemi zadržují informace.

Největším a nejzhoubnějším krokem za účelem zadržování informací byl zásah do naší DNA.

Odpojení mnoha šroubovic, které nás spojovali s veškerou historií a věděním nejenom Země, ale i celého vesmíru.

Úprava naší DNA na pouhé dvě šroubovice způsobila, že jsme byli jako lidských druh odtrženi od většiny důležitých informací, což nám zabránilo v plném projevení našeho božství.

Ten zbývající kus naší síly byl poté zneužit směrem k žádoucímu zaměření naší pozornosti a projevení naší síly tvořit.

Historie Země je za posledních 300.000 let plná různých po sobě se opakujících příběhů civilizací, jejichž existence se nakonec roztříštila.

Tyto příběhy jsou podobné, a ne všichni lidé z těchto civilizací fyzicky zahynuli.

Vždy v nich byla skupina těch, kteří se chopili informací ve svůj prospěch a dokázali projít civilizační pohromou.

Jednalo se buď o skupiny a občas i o celé civilizace, které se schovali před vnějším nebezpečím a lovem lidí ze strany některých mimozemských civilizací, do nitra Země.

Uvnitř Země se udržuje její vibrace pomocí vysoce vyspělých civilizací, které sdílí vyšší dimenzi.

Proto můžete Zemi provrtat skrz naskrz a nemusíte narazit vůbec na nic. 

To je příčinou neustálých dohadů a nepochopení, co to znamená „dutá Země“.

Nepochopení toho, že zde můžeme na planetě sdílet více dimenzí a některé se nachází těsně vedle nás.

A tak se zde cyklicky opakuje děj, kdy jsou civilizace vystaveny před zkoušku náhlého, šokujícího a překvapivého konce.

Poslední z nich byla éra Atlantidy.

A my budeme postaveni před stejnou lekci, i když nutně nemusíme vytvořit stejný výsledek.

Drama není třeba stále opakovat, i když se zde vyskytuje stále tentýž vzor: rozděl-a-separuj, strach-místo- lásky.

A jedním z našich největších úkolů je „důvěřovat“.

Důvěřovat tomu, že jsme vyprojektování jako semínko, které se pod vlivem slunečních paprsků a všech působících živlů probudí a ví, co má dělat, aby vyprodukovalo další plody.

Proto sem na Zemi, v různých periodách, přicházeli plně vědomí lidé, nesoucí poselství toho, kým se každý z nás může stát.

Pouze nám zrcadlili to, co jako semínka v sobě ukrýváme.

Jedním z takových avatarů byl i Ježíš a mnoho dalších, plně vědomích bytostí – Ježíš totiž nebyl v této výseči času sám – je to jedna z dalších manipulací a ukrývání informací.

Vše začalo již ve starém Egyptě.

Faraón Achnaton, další vysoce vědomá energie přicházející ze Síria, která přišla na Zemi speciálním sexuálním spojením, po svém ročním vládnutí založil skupinu asi 300 lidí (většina z nich byly ženy) a měl pouhých 12 let na to, aby je naučil nesmrtelnosti.

Znáte je pod názvem Essenští.

A ti, čekajíce zhruba 800 let, měli přivést na svět kristovskou energii v podobě Ježíše.

A v tomto momentě začíná velký rozpor mezi manipulací církve a tím, co bylo.

Marie nebyla žádná chuděra, ale plně vědomá žena, znající nejhlubší mystéria života a nesoucí frekvenci „fyzické nesmrtelnosti“.

Josef byl sice v době spojení smrtelný, otázka je, jak moc ho ovlivnilo vstoupení mezi essenské.

Ve skutečnosti v tom byl velká spirituální záměr, jak spojit fyzicky nesmrtelné a smrtelné a vytvořit další možnost pro fyzickou nesmrtelnost pro ostatní smrtelníky.

Opět u vzniku Ježíše nešlo o klasický sexuální styk, ale o multidimenzionální spojení.

Ve skutečnosti, vysoce vyspělá energie vědomí, která má za úkol ukotvovat zde na Zemi lásku, potřebuje pro svůj zrod na Zemi příslib opravdové „lásky“ a je schopná vejít pouze tam, kde je „láska“ ukotvena v dennodenním životě.

Proto se nemůže takováto bytost narodit běžně smýšlejícím rodičům, kteří každý den myslí na smrt, nemoci a utrpení a mají ho i ve svém životě.

V Ježíšových dobách se neodehrávalo jeho odmítání běžnými lidmi.

Naopak, přijímání jeho učení (a učení dalších stejně vědomých lidí) a probouzení lidstva bylo velmi mohutné.

Tak mohutné, že začalo ohrožovat ty, kteří ve svůj vlastní prospěch upravili lidské DNA na dvě šroubovice.

Proto bylo zapotřebí toto probouzení zastavit.

Třeba použít oblíbeného avatara a pomocí velké manipulace ukotvit na Zemi další víru v utrpení a hřích.

A tak tento obraz „ukřižování“, jako i další jiné, byl zprostředkován na Zemi pomocí „holografické projekce“.

Holografický systém nepochází ze Země a je čas od času používán pro události, převážně odehrávané na Středním východě. Kdokoliv se tohoto holografického dění účastní, může přísahat, že vše bylo skutečné.

A tak byl vyprojektován příběh „ukřižování Krista“, který nesl poselství oběti za všechen hřích a pocit, že se vám milosti boží dostane pouze skrze „smrt“.

Roli prostředníka mezi Bohem a lidmi se ujala „křesťanská církev“.

Po celou historii lidstva existuje jev, kdy ti, kteří v sobě nesli mnoho Světla, byli postaveni před katarzi temnoty.

Avšak každý věk má vždy své odpadlíky, ty, kdo v tichosti vědí, jak splynout s davem a brát život jako hru, ty, kdo chápou, že v každém okamžiku života existuje volba: podřadná cesta, střední cesta nebo dálnice.

Vaši volbu určuje kvalita lásky nebo strachu, jež vkládáte do každého okamžiku a to předvídá, po které cestě budete putovat.

Toto však nemělo nic společného s tím, co učily vlády a církevní organizace.

Lidem se říkalo a stále říká, že potřebují někoho, kdo by jim vládl, že nejsou schopni sami o sobě rozmlouvat s Bohem a že k tomu potřebují prostředníky.

A kdyby byli schopni s Bohem přímo rozmlouvat, musel by je posednout ďábel.

A tak se církve a jiní novodobí vládci (stojící za politikou) chopili moci zprostředkovat lidem jejich kontakt s Bohem.

Vždy to bylo něco za něco.

Budeš hodný, budeš dělat to, co ti říkáme, budeš sloužit našemu systému víry – za odměnu po smrti se se svým Bohem potkáš.

Lidé se tak naučili dělat přesně to, co říkají.

Dokonce si nechali naprogramovat čas, kdy mají umřít a ani je nenapadne uvědomit si, že se tento povolený čas k životu v různých dobách diametrálně lišil.

Tytéž lidé, totéž DNA, ale jiný věk dožití?

30 let nebo 600 let, kdo by tomu věřil, že?

A tak se církevní paradigmata vkradla do lidských životů tak hluboko, že i ti největší ateisté jsou jimi zcela ovlivněni.

Jedním z nevětších manipulativních vzorců je pocit, že Boha, lásku, štěstí a život musím hledat vně sebe.

Odevzdej svou moc nám, my to za tebe vyřešíme.

Odevzdej svůj hlas a my tě potěšíme.

Co se však stane, když se objeví spisy obsahující pravá slova Ježíšova v duchu toho, že chcete-li navázat kontakt s Bohem, máje jít sami do sebe?

Spustí se mašinérie zesměšňování, kradení a utajování podobných dokumentů a artefaktů.

Na toto téma existuje výborný film s názvem STIGMATA: Poselství musí být umlčeno:

„Frankie Page v boha nevěří ani trochu. Vše se obrací naruby, když se jí na těle objeví stigmata – nezhojitelné rány ukřižovaného Krista. O její tajemné krvácení se brzy začne zajímat vrchní vatikánský vyšetřovatel otec Kiernan. Když ale kardinál Houseman zjistí, že Frankie je ve skutečnosti poslem velmi neobvyklé a znepokojující zprávy, která by mohla rozložit církev, nabývá na přesvědčení, že je potřeba nadobro zničit nejen zprávu, ale i jejího nositele. Snaha zabránit tomuto vražednému spiknutí a zachránit Frankie a s ní i poselství, které změní osud lidstva, nutí Kiernana dát v sázku svou víru i samotný život.“

Tento film je opravdu skvělý a dotýká se hluboké pravdy.

Proto je na jeho obale napsáno „Prvotřídní thriller“, aby byl jeho obsah alespoň nějak znevážen.

Nacházíme se v čase, kdy nám budou podobná tajemství otevřená. Díky vibracím již nebude dále možnost tyto informace udržet v zapomnění.

Mnohé víry a paradigmata se lidem rozsypou jako domeček z karet.

A tak si pamatujte Ježíšova slova: 

„Království „Boží“ je v Tobě

a všude kolem Tebe.

Nikoliv v budovách ze dřeva a kamene.

Rozštípni kus dřeva

A já tam budu.

Nadzvedni kámen

A nalezneš mě.“

Text + fota: Maia Špačková